Blik op Europa

Hoorzitting Timmermans
17-10-2019

De eerste 24 nieuwe Eurocommissarissen zijn bekend, maar daarmee is het nog niet gelukt tijdig het college bijeen te hebben. Wat weten we over de belangrijkste winnaars?

Europese Actualiteiten
17-10-2019

Er wordt aan de bel getrokken, de ePrivacy wetgeving komt eraan en die kan het ondernemers flink lastig maken. Dacht je dat de AVG al lastig was? Think again! Daarnaast geeft een nieuw rapport over de kapitaalmarktunie meer vorm aan de discussie. Wat is het potentieel van die integratie?

23-03-2017

Tegen de verwachtingen van velen in heeft de Raad een positie ingenomen op het ETS voorstel. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben aangegeven het eens te zijn met de positie van Nederland in de milieuraad op het gebied van koolstoflekkage.

23-03-2017

De Europese Commissie wil -nu het Verdrag van Rome 60 jaar bestaat- een Europabrede discussie over hoe de EU verder moet. 'Er is meer bereikt dan de oprichters in hun stoutste dromen voor mogelijk hielden.'

22-03-2017

Gemeenschappelijke Europese regels hebben impact op het dagelijks leven van burgers en bedrijven. Het probleem is vaak niet het ontbreken van deze regels, maar de gebrekkige implementatie ervan door lidstaten.

22-03-2017

Vanwege de slechte politieke en economische situatie in Afrika bestaat het risico dat zeer grote migratiestromen naar Europa komen. Om dat af te wenden werkt de EU op voorstel van bondskanselier Merkel aan een groots opgezet plan voor verbetering van de situatie in Afrika

22-03-2017

Vrijhandelsverdragen zijn sinds de discussies rond TTIP en CETA zijn niet langer onomstreden. In de EU is er een stevig debat gaande over de vorm en inhoud van deze verdragen. Maar met Trump en zijn gevolg wordt ook het debat in de VS interessant voor de EU. 'Wij moeten vooruitstrevend blijven.'

22-03-2017

Leden van het Europees Parlement hebben meer dan 500 amendementen ingediend op het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn. De EVP- en SD Fractie in het Europees Parlement gaan er tot nu toe vanuit, dat gelijk loon voor gelijk werk in het kader van Detachering een juist uitgangspunt is.

22-03-2017

Er moeten strenge grenswaarden voor carcinogene stoffen gelden in de EU. Onder andere voor reproductie toxische stoffen, die nu nog onder de richtlijn chemische agentia vallen. Dat vindt de commissie EMPL (Employment and Social Affairs) van het Europees Parlement. 

02-03-2017

Door migratie tussen de lidstaten van de Europese Unie kunnen bedrijven werknemers met de juiste kwalificaties aantrekken. De herziening van de Blue Card Directive moet daartoe de nationale kennismigrantenregelingen in stand laten

01-03-2017

Een gecoördineerde aanpak voor de implementatie van het nieuwe EU framework voor data protectie in de interne markt is essentieel voor consumenten en bedrijven, maar bedrijven in alle lidstaten en sectoren zijn bezorgd dat de originele intentie voor een geharmoniseerde aanpak van persoonsgegevensbescherming niet zal worden behaald door de GDPR.

01-03-2017

Al sinds het aantreden van de Europese Commissie Juncker staat industriebeleid op de agenda. Na de communicatie van Eurocommissaris Bienkowska in 2014 is er echter nauwelijks acties ondernomen. Hoe het industriebeleid er exact uit gaat zien is nog onduidelijk, maar een ding is duidelijk, de aanpak van de Europese Commissie zal zich onderscheiden van steeds verder oprukkende protectionisme bij andere industriële grootmachten, waaronder de VS en China.

01-03-2017

Vervolmaking van de Europese interne markt is één van de prioriteiten van Europese Commissie president Juncker. In januari dit jaar publiceerde de Commissie al het “Dienstenpakket”, bestaande uit voorstellen die het vrije verkeer van diensten binnen de EU moeten vergemakkelijken, en naar verwachting zal de Commissie in juni een “Productenpakket” publiceren over het vrij verkeer van goederen

01-03-2017

Er bestaan verschillende obstakels binnen de EU interne markt die ervoor zorgen dat start-ups en scale-ups wegtrekken uit Europa. Hoe dit voorkomen moet worden, was ook één van de thema’s tijdens het MKB seminar van Europese koepel BusinessEurope op 21 februari : “Is the EU Single Market SME-friendly? What do SMEs acutally need?”

01-03-2017

De Europese milieuministers zijn tot een onderhandelingspositie gekomen op het voorstel voor een Europees emissiehandelssysteem (ETS). De uiteindelijke tekst moet nog gepubliceerd worden en zal de basis vormen voor positie van de Raad in de triloog-onderhandelingen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie.

01-03-2017

De Europese Commissie geeft een gematigd oordeel over de evaluatie van de health & safety legislation van de Europese Unie en stelt voor om de wetgeving aan te passen aan de stand van de jurisprudentie waarbij de nadruk wordt gelegd op het beschikbaar zijn van toepasbare tools als de risico-inventarisatie en -evaluatie en het uitwisselen van best practices.

01-03-2017

De TFA zorgt voor meer transparantie in internationale handel. Er zal meer publieke informatie over procedures en standaarden beschikbaar komen. Daarnaast zullen de kosten die gepaard gaan met import en export worden verlaagd.

31-01-2017

De Europese Commissie presenteerde een mini-pakket met maatregelen op het gebied van circulaire economie. Onderdeel is een platform voor het financieren van circulaire economie en richtsnoeren voor het opwekken van energie uit afval.