Ook in 2022 een substantiële Europese sociale agenda

16-12-2021

Het Sloveense voorzitterschap slaagde er afgelopen half jaar in een algemene oriëntatie te bereiken over het voorstel van de Europese Commissie voor een raamwerk voor het minimumloon. Op basis hiervan zal het Franse voorzitterschap beginnen met onder­handelingen met het Europees Parlement. De verwachting is, dat nog vóór de Franse verkiezingen overeenstemming zal zijn bereikt over de richtlijn. Ook zal volgend jaar een richtlijn worden aangenomen over het tegengaan van ongerechtvaardigde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen.

 

Platformwerk

Over platformwerk deed de Europese Commissie vorige week een voorstel. Het voorstel gaat uit van het rechtsvermoeden, dat er een arbeidsverhouding bestaat tussen het digitale arbeidsplatform en een persoon die platformwerk verricht, indien het digitale arbeidsplatform bepaalde elementen van de uitvoering van het werk behelst. Aan de hand van criteria wordt het rechtsvermoeden van het hebben van werknemerschap bepaald.

De Europese sociale dialoog is een hoeksteen van beleid in de EU. Vermoedelijk in de tweede helft van het volgend jaar zal de Europese Commissie een voorstel doen voor het hanteren van criteria voor het voorleggen van een tussen Europese sociale partners bereikt akkoord aan de Europese Raad.

 

Gezondheid op de werkplek

Het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de werkplek zal adviezen vaststellen over de herziening van de Europese richtlijnen Beeldschermwerk en Arbeidsplaats. De richtlijn Arbeidsplaats gaat over de minimumeisen, die aan een arbeidsplaats moeten worden gesteld. De richtlijn Beelschermwerk richt op het gebruik van digitale hulpmiddelen bij het werk.

 

Tenslotte zal in 2022 worden doorgegaan met het op Europees niveau vaststellen van grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.