Provinciale Statenverkiezingen

Op 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Deze worden een keer in de vier jaar gehouden. Stemgerechtigde inwoners van een provincie kiezen rechtstreeks hun vertegenwoordigers in het ‘provincieparlement’. De leden van de Provinciale Staten kiezen vervolgens de Gedeputeerde Staten. Deze gedeputeerden vormen met de Commissaris van de Koning de ‘regering’ van de provincie, te vergelijken met een college van burgemeester en wethouders. Op dezelfde dag vonden ook de Waterschapsverkiezingen plaats.

Provincie belangrijke speler voor bedrijfsleven

De provincies zijn een belangrijke speler voor het bedrijfsleven, meer dan vaak wordt beseft. Het werk van de provincie is niet zo zichtbaar en tastbaar als dat van het Rijk of een gemeente. Provincies zijn echter van groot belang voor de samenhang in de regio: zorgen voor een afgewogen balans tussen steden en landelijk gebied en tussen gemeenten. Ze zijn daarnaast vergunningverlener, en hebben invloed op bestemmingsplannen. Provincies zijn ook belangrijk als aanbesteder. Jaarlijks kopen ze voor honderden miljoen producten, diensten en werken in bij het bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor de aanleg en het onderhoud van wegen of bruggen.

 

Sterke regionale economie

Een regionaal sterke economische structuur is onontbeerlijk. Samen met de gemeenten dragen de provincies verantwoordelijkheid voor een veerkrachtige regionale economie, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en voldoende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers. De specifieke belangen van mkb-ondernemers mogen daarbij niet uit het oog worden verloren.

 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

De provincie speelt een grote rol als het gaat om bereikbaarheid en toegankelijkheid. Het is de provincie die bepaalt waar (hoofd-)wegen, spoorweg- en scheepvaartverbindingen, woon- en industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Ook is ze verantwoordelijk voor het beheer van de vaarwegen en het grondwater en moet ze zorgen voor voldoende schoon drinkwater en een goede zwemwaterkwaliteit. Maar ook op thema’s als de energietransitie, het topsectorenbeleid, bruisende steden, beleid voor recreatie en toerisme en het techniekpact kunnen provincies voor het bedrijfsleven een rol spelen.

 

Samenstelling Eerste Kamer

Het Rijk heeft besloten meer middelen vrij te maken voor provincies en gemeenten. Deze middelen zouden benut moeten worden om de nodige investeringen in de eerder genoemde grote transities los te krijgen en het verdienvermogen van Nederland te versterken. Niet onbelangrijk: de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamerleden. Met een zeer krappe meerderheid van het kabinet Rutte III in de Tweede Kamer is dit voor de regering dus een belangrijk moment.

 
Lees meer