Energie

Het Nederlandse energiebeleid moet leunen op vier pijlers: voorzieningszekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en het benutten van kansen in de nationale en internationale markt. In het Klimaatakkoord staan afspraken over hoe de ambities op het gebied van energie en klimaat kunnen worden gerealiseerd. In 2050 wil Nederland de uitstoot van CO2 met 95 procent gereduceerd hebben ten opzichte van 1990. In 2030 moet al 49 procent zijn gerealiseerd.

Benutten van kansen klimaatvraagstuk

De transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening is een enorm aanpassingsproces. Het Nederlandse bedrijfsleven, met haar kennis en innovatiekracht, wil hierin een toonaangevende rol spelen. Nederland kan zo een bijdrage leveren aan het oplossen van het mondiale klimaatvraagstuk én kansen benutten op de internationale markt.

 

Circulaire economie

De energietransitie is een verandering van een centrale, grotendeels fossiele energievoorziening, naar een duurzaam systeem dat in alle aspecten van de economie is doorgedrongen. Energie, warmte en CO2 worden sectoroverstijgend en circulair geleverd en afgenomen. CO2 is dan geen schadelijk afvalproduct meer, maar een grondstof. Het Klimaatakkoord moet deze zogeheten systeemtransitie van onze energievoorziening centraal stellen.

 

CO2-heffing over vermijdbare uitstoot

Het kabinet wil overgaan tot een CO2-heffing over vermijdbare uitstoot. Daarbij is essentieel dat toch niet onbedoeld onvermijdbare uitstoot van bedrijven wordt belast. Heffen over onvermijdbare uitstoot is een enorm risico voor de miljarden aan benodigde investeringen en de banen in de regio’s. Er moet tijd zijn om technologie van de laboratoriumfase naar de praktijk te brengen. Infrastructuur moet op tijd zijn aangelegd. Subsidies om onrendabele investeringen mogelijk te maken moeten goed toegankelijk zijn. Onduidelijk is hoe wordt voorkomen dat de heffing onvermijdelijke uitstoot belast wanneer deze zaken niet goed zijn geregeld. Deze onduidelijkheid moet snel worden weggenomen voor tal van sectoren; van afvalverwerking tot de productie van voedingsmiddelen. 

 

Internationaal concurrerende bedrijven

Uiteindelijk is het de markt die moet bepalen voor welke oplossingen wordt gekozen. Die zorgt ervoor dat de energietransitie voor burgers en ondernemers niet te duur wordt. Uiteindelijk gaat het om het vinden van balans tussen duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid. Betaalbaarheid is vooral belangrijk voor de energie-intensieve industrie. Deze internationaal concurrerende bedrijven (die bijvoorbeeld staal, glas of papier maken) zijn onmisbaar voor de economie en werkgelegenheid. Zij staan aan het begin van Nederlandse en Europese waardeketens. De internationale concurrentiepositie van deze bedrijven moet worden gewaarborgd.

 
Lees meer
Brochure
14-02-2017
NL Next level: Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering
Met dit NL Next Levelprogramma biedt het Nederlands bedrijfsleven een concreet plan hoe Nederland de noodzakelijke versnelling naar een CO2-neutrale economie kan organiseren. Zodat we in 2050 daadwerkelijk klimaatneutraal zijn en een aantal achterstanden sneller inlopen.