Energie

Het Nederlandse energiebeleid moet gericht zijn op vier pijlers: voorzieningszekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en het benutten van economische kansen in de nationale en internationale markt. In het Klimaatakkoord worden afspraken gemaakt tussen maatschappelijke partijen (overheid, bedrijven, milieubeweging) over hoe en langs welk tijdspad de nationale klimaat- en energieambities kunnen worden gerealiseerd inclusief breed draagvlak.

 

De transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening is een enorm aanpassingsproces en kan alleen worden bereikt met de kennis en innovatiekracht van het bedrijfsleven. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de ambitie daarbij een toonaangevende rol spelen. De topsector energie biedt daarvoor een uitstekend uitgangspunt. Op deze manier kan Nederland een bijdrage leveren aan het oplossen van het mondiale klimaatvraagstuk en kansen op de internationale markt benutten.

 

Van Energieakkoord naar Klimaatakkoord

Nederland heeft in 2013 met het Energieakkoord voor duurzame groei een ambitieuze stap gezet naar het verduurzamen van de economie, tegen aanvaardbare kosten voor burgers en bedrijven. Maar meer is nodig. De transitie naar een CO2-neutrale economie ultimo 2050 vraagt namelijk om een factor 3-4 versnelling van de klimaat- en energietransitie de komende 30 jaar.

 

Dit betekent dat in het door het kabinet aangekondigde Klimaatakkoord uit een ander vaatje moet worden getapt. Alleen via disruptieve, next level innovaties inclusief bijbehorende mentaliteit en aanpak aan de ‘voorkant’ kunnen namelijk de benodigde CO2-reductiesprongen worden gemaakt. Dit dient volgens het bedrijfsleven het DNA te worden van het Klimaatakkoord.

 

Van sectorbenadering naar systeemtransitie

Een systeemtransitie gaat voorbij aan bedrijfs- en sectorgrenzen. De energietransitie is in essentie een transitie van een centrale, van andere economische functies afgescheiden fossiele energievoorziening, naar een in alle haarvaten van de economie geïntegreerd en samenhangend duurzaam systeem. Energie, warmte en CO2 worden daarbij sector-overstijgend in ketens circulair geleverd en afgenomen. CO2 wordt van schadelijk afvalproduct een grondstof. Het Klimaatakkoord dient daarom de systeemtransitie van onze energievoorziening centraal te stellen.

 

Betaalbaarheid

Uiteindelijk is het de markt – gestuurd door een betekenisvolle CO2-prijs – die moet bepalen voor welke oplossingen gekozen wordt. Dat zorgt er ook voor dat de energietransitie voor burgers en ondernemers niet te duur wordt. Uiteindelijk gaat het immers om het vinden van de balans tussen duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid.

 

Internationale bedrijven

Die betaalbaarheid is vooral van belang voor de energie-intensieve industrie. Deze internationaal concurrerende bedrijven, die bijvoorbeeld staal, glas of papier maken, zijn belangrijk voor de economie en werkgelegenheid. Zo staan zij aan het begin van veel Nederlandse en Europese waardeketens. De internationale concurrentiepositie van deze bedrijven moet worden gewaarborgd.

Lees meer
Brochure
14-02-2017
NL Next level: Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering
Met dit NL Next Levelprogramma biedt het Nederlands bedrijfsleven een concreet plan hoe Nederland de noodzakelijke versnelling naar een CO2-neutrale economie kan organiseren. Zodat we in 2050 daadwerkelijk klimaatneutraal zijn en een aantal achterstanden sneller inlopen.