Energie

In het Voorstel voor een Klimaatakkoord staan afspraken over hoe de ambities op het gebied van energie en klimaat kunnen worden gerealiseerd. In 2050 wil Nederland de uitstoot van CO2 met 95 procent gereduceerd hebben ten opzichte van 1990. In 2030 moet al 49 procent zijn gerealiseerd.

Benutten van kansen klimaatvraagstuk

De transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening is een enorm aanpassingsproces. Het Nederlandse bedrijfsleven, met haar kennis en innovatiekracht, wil hierin een toonaangevende rol spelen. Nederland kan zo een bijdrage leveren aan het oplossen van het mondiale klimaatvraagstuk én kansen benutten op de internationale markt.

 

Circulaire economie

De energietransitie is een verandering van een centrale, grotendeels fossiele energievoorziening, naar een duurzaam systeem dat in alle aspecten van de economie is doorgedrongen. Energie, warmte en CO2 worden sectoroverstijgend en circulair geleverd en afgenomen. CO2 is dan geen schadelijk afvalproduct meer, maar een grondstof. In de uitvoering van het Klimaatakkoord moet de zogeheten systeemtransitie van onze energievoorziening centraal worden gesteld.

 

CO2-heffing over vermijdbare uitstoot

Het kabinet wil vanaf 2021 overgaan tot een 'verstandige CO2-heffing' over vermijdbare uitstoot voor de energie-intensieve industrie. Daarbij is essentieel dat niet onbedoeld onvermijdbare uitstoot van bedrijven wordt belast. Heffen over onvermijdbare uitstoot is een groot risico voor de miljarden aan benodigde investeringen en de banen in de regio’s. Er moet tijd zijn om technologie van de laboratorium- of demofase naar grootschalige opschaling in de praktijk te brengen. Denk bijvoorbeeld het kunnen benutten van groene waterstof als duurzame energiebron. Ook de benodigde infrastructuur moet op tijd zijn aangelegd. En subsidies om onrendabele investeringen mogelijk te maken moeten goed toegankelijk zijn. In de uitvoering van het Klimaatakkoord moeten deze zaken voor tal van sectoren – van afvalverwerking tot de productie van voedingsmiddelen – daarom goed worden geregeld.

 

Internationaal concurrerende bedrijven

Uiteindelijk gaat het om het vinden van een balans tussen duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid. Betaalbaarheid is vooral belangrijk voor de energie-intensieve industrie. Deze internationaal concurrerende bedrijven (die bijvoorbeeld staal, glas of papier maken) met veelal buitenlandse hoofdkantoren zijn onmisbaar voor de economie en werkgelegenheid. Zij staan aan het begin van Nederlandse en Europese waardeketens. De internationale concurrentiepositie van deze bedrijven moet daarom worden gewaarborgd.

 

 
Lees meer