Goed dat Asscher knelpunten arbeidsmarkt oplost

26-04-2016

Goed nieuws voor werkgevers. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bereid een aantal knelpunten rond de Wet werk en zekerheid én de loondoorbetaling bij ziekte weg te nemen. Na overleg met sociale partners en de fracties in de Tweede Kamer is onder andere besloten dat werkgevers na twee jaar ziekte van een werknemer, de transitievergoeding die de werknemer krijgt bij ontslag, vergoed krijgen door het UWV. Deze transitievergoeding drukt nu enorm op de werkgever, die ook al twee jaar het loon van de zieke werknemer doorbetaalt.

Nog een doorn in het oog van werkgevers zijn de problemen rond seizoenswerk, vanwege de regeling die bepaalt dat een contractreeks onderbroken wordt bij een tussenpoos van zes maanden. Voor veel werkgevers met bijvoorbeeld een camping of landbouwbedrijf waarin het seizoen langer dan zes maanden duurt, is dat onwerkbaar. In de nieuwe opzet worden die zes maanden verlaagd naar drie maanden, zodat de seizoensactiviteit maximaal negen maanden kan duren.

Ook is afgesproken dat de leeftijd waarop het minimumloon ingaat daalt van 23 naar 22 jaar, de staffels daaronder voor jongeren vanaf 18 jaar worden – ook – licht verhoogd . Om de negatieve effecten op de werkgelegenheid en de loonkostenstijging van deze verhoging van het minimum jeugdloon van 18 tot en met 21 jarigen teniet te doen, komt er een volledige loonkostencompensatie voor werkgevers. De precieze invulling daarvan moet nog vorm krijgen. Een mogelijke tweede stap van verlaging van de leeftijd van het minimumloon naar 21 jaar zal worden genomen nadat de werkgelegenheidseffecten zijn geëvalueerd.

Goed dat een aantal maatregelen als deze worden genomen. Uiteindelijk moeten ze leiden tot een beter werkende arbeidsmarkt.