Transport en infrastructuur

Voor economische groei is een goed functionerende infrastructuur een vereiste. Ons land heeft binnen Europa een gunstige ligging, met aansluiting op het mondiale handelsverkeer en goederenstromen. Daardoor is transport en logistiek, met alles wat daarbij hoort, een belangrijke sector voor Nederland, met veel toegevoegde waarde. Om deze positie te behouden, moet er blijvende aandacht zijn voor onze infrastructuur. Om de toekomst van mobiliteit en handel te garanderen, moet transport wel duurzaam worden.

Belang goede verbindingen en aansluitingen

Voor de economie zijn alle vervoerwijzen van belang: over de weg, per spoor, via waterwegen en havens, luchtvaart en buisleidingen. Door goede verbindingen en aansluiting op internationale goederenstromen profiteert de Nederlandse economie, vooral de in- en exportindustrie en de agrarische sector, van relatief lage kosten van transport. Voor de internationale dienstensector en de hoofdkantoren is de functie van Schiphol en KLM cruciaal. Voortreffelijke internationale verbindingen maken ons land aantrekkelijk als vestigingsplaats.

 

Tekortschietende capaciteit infrastructuur

Maar onze concurrentiepositie wordt ondermijnd door tekortschietende capaciteit van onze infrastructuur op strategische plaatsen: in de sterke regio’s in de Randstad en Brabant. Dat blijkt vooral op de hoofdwegen, waar de files weer snel toenemen. Een goede doorstroming van ons hoofdwegennet moet te allen tijde prioriteit hebben. Nederland heeft na België de grootste congestie van Europa. Files zorgen voor onnodig veel economische schade, zowel voor het personenverkeer als voor het goederenvervoer. Het bedrijfsleven bepleit publiek-private samenwerking met private financiering om de investeringen in het wegennetwerk te versnellen.

 

Spoorwegen, vaarwegen en havens van groot belang

De spoorwegen zijn vooral belangrijk voor het personenverkeer tussen de grotere steden. En zijn daarmee vitaal voor het functioneren van de arbeidsmarkt. Voor het goederenvervoer zijn daarnaast ook de vaarwegen en havens zeer belangrijk. Van de doorvoer van Rotterdam naar het achterland gaat de meeste vracht per schip. Daarom is voldoende capaciteit van vaarwegen, sluizen en havens van groot belang, maar ook de verbindingen met het spoor zijn van eminent belang: een verlader moet weten dat hij vanuit Rotterdam ook per spoor op de beste dienstverlening kan rekenen. Daartoe pleit het bedrijfsleven voor een volwaardige positie van goederen op het spoor.

 

Verduurzaming mobiliteit en transport

Mobiliteit en transport moeten wel duurzaam worden. Dat wil zeggen veilig, schoon, stil en zuinig met fossiele energie. Dat betekent energiezuiniger transportmiddelen, de inzet van hernieuwbare energie (biobrandstof, duurzame elektriciteit) en ook verbetering van de logistieke efficiency. Hiertoe hebben VNO-NCW en MKB Nederland het Energieakkoord getekend, dat ambitieuze doelstellingen kent om het transport te verduurzamen.

 
Lees meer
Brochure
18-01-2023
Positie midden- en kleinbedrijf op de infrastructuurmarkt: kansen bij onderhoud, vervanging en renovatie
Rapport van het onderzoek dat het EIB heeft uitgevoerd in opdracht van MKB Infra, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, Cumela, Vereniging van Hoverniers en Groenvoorzieners en MKB-Nederland.