Ruimte voor ondernemen

Bedrijven hebben ruimte nodig om te ondernemen, werkgelegenheid te bieden en producten aan en af te voeren. Het ruimtelijk beleid wordt nu nog bepaald door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012). Het Rijk geeft hierin aan welke onderwerpen van nationaal belang zijn (zoals hoofdinfrastructuur, mainports en waterveiligheid) en waar het Rijk zich op richt. Via het Besluit ruimtelijke ordening krijgen de decentrale overheden kaders mee voor het ruimtelijk beleid. De Wet ruimtelijke ordening geeft de juridische kaders voor het ruimtelijk beleid en gaat op in de Omgevingswet.

Nationale Omgevingsvisie

In 2019 zal het Rijk voor de eerste keer de Nationale Omgevingsvisie presenteren, als opvolger van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De Omgevingsvisie is breder van opzet en zal omgevingsonderwerpen behandelen vanuit een meer integraal kader. Het is positief dat er een beleidsdocument komt dat goed aansluit bij de nieuwe Omgevingswet en waarin voldoende aandacht zal moeten zijn voor economie en ondernemerschap.

 

NL Next Level

Via het NL Next Level project zijn brochures samengesteld over beleidsonderwerpen die belangrijk zijn voor de Omgevingsvisie (onder andere mainports, energietransitie en ruimtelijke verdeling). Met het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt hierover overleg plaats over voor ondernemingen belangrijke punten die in de visie aan de orde moeten komen.

 
Lees meer