Onderwijs en scholing

Goed onderwijs op alle niveaus zorgt voor goed inzetbare mensen voor bedrijven en instellingen. Intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en (in ieder geval) het beroepsonderwijs is essentieel. 'Een leven lang leren' wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om een flexibel en vraaggericht opleidingssysteem. Meer bèta-technologisch opgeleide mensen is een randvoorwaarde voor economisch groei.

Technisch beroepsonderwijs

Het technisch vmbo krijgt nieuwe kansen, mede dankzij de lobby van VNO-NCW en MKB-Nederland. Het extra geld (100 miljoen euro per jaar) voor deze opleidingen moet worden ingezet in een samenwerkingsverband tussen vmbo- en mbo-scholen en het (georganiseerd) bedrijfsleven in een regio, en gericht zijn op een dekkend aanbod van aantrekkelijk technisch beroepsonderwijs. Een beter doorlopende leerlijn vmbo-mbo is dan goed te realiseren. (Technische) mbo-opleidingen worden aantrekkelijker door beroepsgerichte vakken op havo en vmbo tl te introduceren.

 

Middelbaar beroepsonderwijs

Bedrijfsleven en mbo werken samen in de Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beide partijen bereiden gezamenlijk landelijke adviezen voor en werken sectoraal intensief samen in sectorkamers. Belangrijk daarbij is dat de inhoud van het onderwijs actueel blijft en (snel) wordt afgestemd op de beroepspraktijk. Om dit te stimuleren zijn ook nieuwe vormen van werkend leren (BBL) nodig, en behoud van de subsidieregeling praktijkleren.

 

Hoger onderwijs

In het hoger onderwijs willen we doorgaan met het stimuleren van differentiatie. Een stevige profilering van instellingen is nodig via prestatieafspraken in samenspraak met het bedrijfsleven. Ook financiering van het hoger onderwijs moet dat bevorderen.

 

Vraagfinanciering

De mogelijkheden voor 'een leven lang ontwikkelen' moeten beter worden ingericht om kennis en vaardigheden van mensen te verbeteren en up-to-date te houden. De werknemer moet er zelf voor zorgen om aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt. Dit vraagt ook om een flexibel en vraaggericht onderwijsaanbod en een ontwikkeling stimulerende omgeving in bedrijven en organisaties. Private onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol in de scholing van werkenden. Trekkingsrecht (vraagfinanciering) is een middel om deze rol verder uit te bouwen en de positie voor bekostigd en particulier onderwijs gelijk te maken.

 

Techniekpact

Met het Techniekpact is een beweging in gang gezet, gedragen door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, om de kwaliteit en kwantiteit van het bèta technisch onderwijs en afgestudeerden te verhogen. Daarmee moeten we doorgaan.

 

Tekort aan docenten

Het onderwijs kampt deels met een docententekort. Het inzetten van medewerkers uit het bedrijfsleven die een deel van de week ook in het onderwijs willen werken, is noodzakelijk. De wetgeving op het terrein van bevoegdheden moet daarom versoepeld worden, maatwerk is noodzakelijk.

 
Lees meer
Brochure
06-11-2018
AI voor Nederland : vergroten, versnellen en verbinden
Aanzet tot een nationale Artificial Intelligence-strategie. Het rapport is opgesteld door AINED (TopTeam ICT, VNO-NCW, ICAI, NWO en TNO, m.m.v. The Boston Consulting Group en DenkWerk)