Omgevingswet

Op 1 januari 2022 moet de Omgevingswet in werking treden. Deze wet moet ondernemen voorspelbaarder, en procedures sneller en goedkoper maken. In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten gebundeld. Zo verdwijnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en de Waterwet. Ook het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit worden vervangen. Bestemmingsplannen worden gebundeld in één omgevingsplan per gemeente. Elke gemeente moet ook een omgevingsvisie maken.

Ondernemers moeten goed opletten

Ondernemers doen er goed aan om in de gaten te houden of er in hun gemeente voldoende aandacht is voor het bedrijfsleven in de visie en het plan. Een bedrijf heet niet langer een inrichting, maar een milieubelastende activiteit. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet zorgt straks dat ondernemers vergunningen kunnen aanvragen, meldingen kunnen doen en kunnen zien wat de bouwmogelijkheden op hun terrein zijn.

 

De Omgevingswet is bijna af

De Omgevingswet is af als ook de Invoeringswet en vier aanvullingswetten zijn aangenomen door de Eerste Kamer. De Invoeringswet bevat overgangsrecht, maar ook de nieuwe regeling voor planschade: nadeelcompensatie. Schade als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen kan straks pas worden gevorderd als de ontwikkeling zich daadwerkelijk voordoet. Nieuw is ook de knip in de bouwvergunning. Er wordt voortaan onderscheid gemaakt in een vergunning voor ruimtelijke aspecten en een vergunning voor technische aspecten.

 

Vier aanvullingswetten

De Aanvullingswet bodem vervangt de Wet bodembescherming. De Aanvullingswet geluid stelt regels aan de belangrijkste geluidbronnen (wegen, spoor en industrieterreinen) in verhouding tot geluidgevoelige gebouwen zoals woningen, scholen, kinderdagverblijven en medische instellingen. De Aanvullingswet grondeigendom is bedoeld om het instrumentarium voor grondbeleid beter toe te snijden op de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. In deze aanvullingswet worden de instrumenten onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in landelijk gebied samengebracht, vereenvoudigd, toegankelijk gemaakt en geharmoniseerd. De Aanvullingswet natuur vervangt de Wet natuurbescherming.

 

Uitvoeringsregels voor ondernemers

De uitvoeringsregels van de wet staan in vier algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële Omgevingsregeling. Die vervangen ruim honderd bestaande besluiten.
Het Besluit activiteiten leefomgeving vervangt het Activiteitenbesluit. Het nieuwe besluit stelt rijksregels over onder meer milieubelastende activiteiten en wateractiviteiten. De meeste bedrijven zullen in dit nieuwe besluit vinden aan welke regels hun activiteiten moeten voldoen. Veel regels zijn geschrapt en komen terug in het gemeentelijke omgevingsplan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de geluidregels voor de horeca.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving vervangt het Bouwbesluit. Het nieuwe besluit stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan activiteiten met betrekking tot bouwwerken, zoals bouwen en slopen.

 

Meer weten?

Wie meer wil weten over de Omgevingswet en wat daarmee samenhang, kan terecht op de site van de rijksoverheid. Of bekijk dit korte filmpje over de bedoeling van de Omgevingswet.

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.