Mededinging

Concurrentie en een gelijk speelveld zijn van groot belang voor gezonde economische ontwikkelingen en groei. De Mededingingswetgeving in Nederland is daarop gericht. Het mededingingsbeleid wordt in belangrijke mate bepaald door Europa en kent drie pijlers: het verbod voor ondernemingen om kartels te vormen, het verbod voor ondernemingen om een economische machtspositie te misbruiken en de fusietoets. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is toezichthouder op de naleving van het mededingingsbeleid.

Autoriteit Consument en Markt

Eigen verantwoordelijkheid van bedrijven, een high trust-benadering en nalevingshulp moeten de uitgangspunten zijn van waaruit de ACM opereert. Het boetekader moet proportioneel zijn en internationaal in de pas blijven lopen.

 

Wet markt en overheid aanscherpen

Daarnaast zou het kabinet de Wet markt en overheid, die oneerlijke concurrentie door (lagere) overheden aan banden legt, moeten aanscherpen. Als gemeenten bepaalde activiteiten als ‘algemeen belang’ bestempelen, is de wet niet van toepassing. Dit holt de werking van de wet sterk uit. Bovendien moet de wet ook gaan gelden voor overheden die besluiten marktactiviteiten zoals schoonmaak, beveiliging en opleidingen in eigen beheer te gaan uitvoeren. Inbesteden leidt tot oneerlijke marktinmenging. Het vertrekpunt zou moeten zijn dat overheden geen economische activiteiten zelf uitvoeren wanneer de markt deze ook kan uitvoeren, of wanneer een aanbesteding of subsidie tot hetzelfde resultaat kan leiden.

 

Ruimte voor duurzaamheidsafspraken

Ook is van belang dat het mededingingsbeleid geen onnodige belemmeringen oplegt aan breed gedragen duurzaamheidsafspraken tussen bedrijven. De ruimte die de Mededingingswet biedt voor dergelijke afspraken moet ten volle benut worden.

 
Lees meer