Innovatie en wetenschap

Groei zal voornamelijk tot stand moeten komen door innovatie. Bij innovatie gaat het er uiteindelijk om met nieuwe producten, diensten of processen geld te verdienen. Vaak kan met deze innovaties ook een bijdrage geleverd worden aan (maatschappelijke) problemen. Belangrijk voor innovatie is een goede kennisinfrastructuur. Een structuur waarin goede mensen worden opgeleid. En waarbinnen excellent (wetenschappelijk) onderzoek, fundamenteel en toegepast, wordt gedaan dat aansluit bij de aandachtsgebieden van het bedrijfsleven in Nederland.

Bedrijfsvriendelijk ondernemingsklimaat

Voor innovatie is een bedrijfsvriendelijk ondernemingsklimaat van groot belang, evenals een goed instrumentarium (fiscaal, subsidies, financiering) op het gebied van technologie en innovatie dat eenvoudig en goed toegankelijk is. Ook moet het aansluiten bij de behoefte van bedrijven ongeacht sector of grootte. In financiële zin is dit het overgrote deel van het beschikbare budget voor innovatiebeleid.

Bovenop dit 'generieke' innovatiebeleid komt het Topsectorenbeleid. Dit beleid richt zich op sectoren waarin Nederland sterk is en kan blijven. Het is breder dan innovatiebeleid maar innovatie speelt hierin een belangrijke rol.

 

Innovatiecontracten

Daarbij is aandacht voor het vertalen van nieuwe kennis naar de toepassingen, het zogenoemde valoriseren, essentieel. Dit betekent dat er op vele terreinen in de hele keten van kennisontwikkeling tot toepassing en marktintroductie goed moet worden samengewerkt. Hiervoor worden om de twee jaar innovatiecontracten afgesloten en zijn spelregels afgesproken tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen over publiek-private samenwerking en de inzet van middelen. Langjarig commitment van de kant van de overheid is daarvoor essentieel. 

 

Overheid als launching customer

Tot slot kan de overheid innovatieve bedrijvigheid en publiek-private samenwerking verder stimuleren door haar reguliere inkoopgedrag efficiënter en innovatiever in te zetten, door nieuwe technologie toe te passen, onderzoek & ontwikkeling voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in te kopen bij het bedrijfsleven en door vaker op te treden als eerste klant.

 

Midden- en kleinbedrijf

Bijzondere aandacht in het innovatiebeleid is er voor het mkb. Zowel in het generieke innovatiebeleid als het topsectorenbeleid is het mkb een belangrijke doelgroep. Voor het mkb in de topsectoren is bijvoorbeeld de mkb-innovatieregeling topsectoren vormgegeven.

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.