Faillissement

Geen ondernemer krijgt graag te maken met het insolventierecht. Niet wanneer hij zelf problemen krijgt om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Maar ook niet wanneer een klant in gebreke blijft. Een faillissement heeft grote economische en sociale gevolgen voor de failliet verklaarde, voor de schuldeisers en andere betrokkenen zoals leveranciers en werknemers. Daarom is het belangrijk dat er goede wetgeving bestaat betreffende faillissement, surseance van betaling en schuldsanering. Daarnaast zijn er meerdere Europese verordeningen die de insolventiewetgeving aangaan.

Verouderde wetgeving

De faillissementswetgeving is verouderd. Daarom is sinds 2013 het ministerie van Justitie en Veiligheid bezig met de Herijking van het faillissementsrecht. Belangrijke pijlers van dit wetgevingsprogramma zijn het aanscherpen van de aanpak van faillissementsfraude, het versterken van het reorganiserend vermogen van een onderneming en het moderniseren van de faillissementsprocedure.

 

Faillissementsfraude aanpakken

Om de aanpak van faillissementsfraude aan te scherpen, zijn in 2017 drie wetten aangenomen. Deze betreffen een sterkere positie van de curator, een scherpere strafbaarstelling van faillissementsfraude en het mogelijk opleggen door de rechter van een civielrechtelijk bestuursverbod.

 

Overgang van werknemers bij doorstart

Om het reorganiserend vermogen van bedrijven te versterken, zijn verschillende wetsvoorstellen in de maak. De regulering van de zogenoemde pre-pack (Wet continuïteit ondernemingen I) gaat onder meer over de overgang van werknemers bij een doorstart. VNO-NCW en MKB-Nederland werken met het ministerie voor Justitie en Veiligheid aan een nieuw voorstel nadat het eerste wetsvoorstel in de Eerste Kamer is gesneuveld door de uitspraak van de Europese rechter in de zaak Estro, die de overgang van werknemers bij een doorstart betreft. Doorstarts zijn belangrijk om onnodig verlies van kapitaal en werkgelegenheid te voorkomen. Te stringente en belastende regels zijn daarom onwenselijk.

 

Akkoord sluiten met schuldeisers

Ook wordt gewerkt aan een wetsvoorstel over een buitengerechtelijk dwangakkoord (voorheen Wet continuïteit ondernemingen II), dat het voor bedrijven in financiële nood makkelijker wil maken om met hun schuldeisers een akkoord te sluiten - al dan niet dwingend. VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen het wetsvoorstel, maar er zijn wel wijzigingen nodig als het gaat om het voorkomen van oneigenlijk gebruik en het beschermen van de positie van crediteuren. Tot slot is er een regeling in de maak voor een doelmatige en effectievere faillissementsprocedure (voorheen Wet continuïteit ondernemingen III).

 

Modernisering faillissementsprocedure

Het wetsvoorstel om de faillissementsprocedure te moderniseren en digitaliseren, is in juni 2018 aangenomen door de Eerste Kamer en op 1 januari 2019 in werking getreden. De wet moet leiden tot meer efficiency en kennisbundeling bij de rechterlijke macht en kortere doorlooptijden van de procedures. De wet wil ook voorzien in betere informatievoorziening en meer transparantie ten behoeve van de crediteuren.

 
Lees meer