Conjunctuur

De ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio, grootte van de bedrijven en bedrijfstak.

Conjunctuuronderzoek met minder lasten

De COEN-enquête is de grootste enquête onder het Nederlands bedrijfsleven waarin wordt gevraagd naar de verwachtingen van ondernemers. Eens per kwartaal bespreken de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland de uitkomsten van de COEN-enquête in het conjunctuurpanel. Door de intensieve samenwerking van de partijen aan het conjunctuuronderzoek, dalen de administratieve lasten in verband met deze conjunctuurenquêtes met 25 procent, terwijl de kwaliteit van de statistiek verbetert en de onderzoekskosten dalen.

 
Lees meer
Boekje
10-02-2021
Ondernemen voor Brede Welvaart
VNO-NCW en MKB-Nederland kiezen voor een nieuwe koers: Ondernemen voor Brede Welvaart. Behalve economische groei stelt het bedrijfsleven een inclusieve samenleving – met werk en gelijke kansen – en een duurzame leefomgeving als prioriteit.