Conjunctuur

De ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio, grootte van de bedrijven en bedrijfstak.

De COEN-enquête is de grootste enquête onder het Nederlands bedrijfsleven waarin wordt gevraagd naar de verwachtingen van ondernemers. Eens per kwartaal bespreken de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland de uitkomsten van de COEN-enquête in het conjunctuurpanel. Door de intensieve samenwerking van de partijen aan het conjunctuuronderzoek, dalen de administratieve lasten in verband met deze conjunctuurenquêtes met 25 procent, terwijl de kwaliteit van de statistiek verbetert en de onderzoekskosten dalen.

Paul van Kempen
secretaris
+31 70 3490 210
+31 6 1135 1763
Boekje
09-02-2015
Kansrijk - de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb
In deze brochure doen MKB-Nederland en VNO-NCW concrete voorstellen die belemmeringen wegnemen en ondernemers in staat stellen de groeikansen beter te benutten.