Circulaire economie

Nederland maakt de transitie naar een (meer) circulaire economie: bedrijven worden daarbij minder afhankelijk van primaire grondstoffen en het biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen. In een circulaire economie behouden de materialen waaruit een product bestaat hun waarde nadat het product zijn originele functie heeft verloren. Doordat materialen hun waarde behouden, wordt de overgang naar 'afval' zo lang mogelijk uitgesteld.

Transitieagenda's om circulaire economie te versnellen

Begin 2016 heeft VNO-NCW het grondstoffenakkoord mede ondertekend. Het kabinet wil middels dit akkoord samen met het bedrijfsleven en andere stakeholders de circulaire economie een boost geven, door samenwerking tussen ondernemingen te bevorderen en de overheid als aanjager te laten fungeren. Met vijf zogenoemde transitieteams zijn inmiddels agenda’s opgesteld met wat de komende tijd concreet moet gebeuren om de Nederlandse circulaire economie te versnellen, en worden de plannen in uitvoering gebracht. VNO-NCW zet daarbij in op de ontwikkeling van een Versnellingshuis om projecten en voorstellen van ondernemers te bespoedigen.

 

Minder administratieve lasten voor afval

De Europese Unie verbetert de wetgeving om de circulaire economie verder op gang te helpen. Met name de administratieve lasten van transport van afval tussen Europese landen belemmert de doorontwikkeling van de economies of scale voor een aantal reststromen. Dat betekent concreet dat in de Europese wetgeving afval als bron voor grondstof moet worden gezien. Daarnaast blijft de inkoopkracht van lidstaten (alleen al de Nederlandse overheid koopt voor 70 miljard euro in) een belangrijk middel voor bedrijfsmodellen om efficiënter om te gaan met grondstoffen en materialen. Tot slot wil het Nederlandse bedrijfsleven een sterkere harmonisatie van de Extended Producers Responsibility in Europa, ook met het oog op een grotere markt met de dezelfde regels.

 

Recycling van plastic moet van de grond komen

De komende tijd is het belangrijk om de (stijgende) kosten voor plastic consumentenafval terug te dringen. Die bedragen nu al 160 miljoen euro per jaar. Hiervoor is het nodig dat de recycling van plastic (mechanisch en chemisch) snel van de grond komt. VNO-NCW en MKB-Nederland willen deze ontwikkeling versnellen door partijen bij elkaar te brengen en belemmeringen voor investeringen in nieuwe technologieën uit de weg te ruimen.

 
Lees meer
Brochure
20-04-2017
NL Next level: Schaarse ruimte, slimme oplossingen
Slimme en duurzame oplossingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Nederland zijn hoge niveau van leefbaarheid en bereikbaarheid behoudt, met voldoende ruimte voor wonen, werken en natuur.