Circulaire economie

Nederland maakt de transitie naar een (meer) circulaire economie: bedrijven worden dan minder afhankelijk van primaire grondstoffen en het biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen. In een circulaire economie behouden de materialen waaruit een product bestaat hun waarde nadat het product zijn originele functie heeft verloren. Doordat materialen hun waarde behouden, wordt de overgang naar 'afval' zo lang mogelijk uitgesteld. Dit moet ook het uitgangspunt zijn bij het Circular Economy Package dat de Europese Commissie eind 2015 wil presenteren.

Het belangrijkste verbeterpunt ten opzichte van eerdere, ingetrokken Europese plannen zou moeten zijn dat er meer oog komt voor de economische motieven voor een circulaire economie. Het teruggetrokken pakket moest de transitie naar een dergelijk model realiseren door strikte regels op het gebied van afvalverwerking, recycling en het uitbannen van het storten van afval. Hoewel dit in sommige gevallen ondersteunend kan werken, is dit niet de manier om een circulaire economie daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Beter is het om de nadruk te verplaatsen van wetgevende maatregelen naar stimulerend beleid waarbij de overheid positieve prikkels geeft. Denk aan het faciliteren van samenwerking tussen ketens, overheden en kennisinstellingen, maar ook het stimuleren van gerichte innovaties of het wegnemen van bestaande barrières. Tot slot is een goed functionerende interne markt van groot belang; hierdoor ontstaan economies of scale die nodig zijn om nieuwe concepten mogelijk te maken.

In Nederland heeft het bedrijfsleven via verschillende convenanten en akkoorden al een enorm hergebruik van verpakkingsmateriaal gerealiseerd. Er loopt tot 2022 een raamovereenkomst met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk. Hierin zijn onder andere hergebruiksdoelstellingen afgesproken per materiaal. Zeer ambitieuze doelstellingen waarmee Nederland op het gebied van hergebruik de absolute top van Europa vormt.

In de nieuwe raamovereenkomst wordt de mogelijkheid geboden om statiegeld op grote petflessen af te schaffen en de inzameling anders te regelen. Hierover wordt in 2015 besloten. Publiek en politiek denken vaak dat met statiegeld dit probleem is op te lossen. Zwerfafval bestaat echter maar voor een klein deel uit verpakkingen waarover statiegeld te heffen zou zijn. Het zwerfvuilprogramma 'Nederland Schoon' van bedrijfsleven, gemeenten en overheid blijft actief.

Lees verder
Brochure
20-04-2017
NL Next level: Schaarse ruimte, slimme oplossingen
Slimme en duurzame oplossingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Nederland zijn hoge niveau van leefbaarheid en bereikbaarheid behoudt, met voldoende ruimte voor wonen, werken en natuur.