Breng samen met bedrijven tempo in ruimtelijke ordening en woningbouw

03-11-2022

‘Om tempo te krijgen in de woningbouw is naast snelle oplossing van het stikstofprobleem ook een Nationaal Woningbouwberaad nodig, zodat overheden, marktpartijen en corporaties maximaal samenwerken om het woningtekort te bestrijden.’ Dat is één van de vele suggesties die VNO-NCW en MKB-Nederland meegeven aan de Tweede Kamer voor het debat over de begroting Wonen en Ruimte op 7 november.

 

Perfect storm op de woningmarkt

Er dreigt een ‘perfect storm’ op de woningmarkt door de combinatie van de gesneuvelde bouwvrijstelling, de hoge inflatie en energieprijzen, de stijgende hypotheekrentes, de onzekerheid over regels op de woningmarkt, de (te) trage vergunningverlening, de arbeidsmarktkrapte, en de materiaaltekorten. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het daarom van belang dat het kabinet de woningbouw versnelt en zorgt voor stabiel beleid. Voor woningbouw zijn bovenal nu locaties én snelle vergunningen nodig. ‘Betrek daarom marktpartijen en corporaties bij de regionale woondeals met afdwingbare afspraken over locaties, type woningen en vergunningen. En zet de beschikbare middelen voor versnelling van woningbouw (7,5 mld) zo efficiënt mogelijk in. Zorg dat deze middelen leiden tot versnelling van de woningbouw, niet alleen ná 2030, maar vooral ook vóór 2030. Én stimuleer dat woningbouw overal in Nederland versnelt. Hiervoor zullen niet alleen de 17 grootschalige locaties met focus op de Randstad, maar ook kleinere binnen- en buitenstedelijke woningbouwlocaties nodig zijn', aldus de ondernemingsorganisaties in de brief.

 

Snellere procedures

Naast oplossingen voor het stikstofprobleem en nauwe samenwerking met bedrijven vragen de ondernemersorganisaties het kabinet in de brief ook om snel met een ambitieuze landelijke aanpak te komen om procedures van planvorming en bezwaar en beroep te versnellen. Nu duurt het ontwikkelen van een woning vaak 10 jaar: dat kan en moet korter vanwege de woningnood en het doel van 100.000 extra woningen per jaar.

 

Ruimtelijke ontwikkeling

Het kabinet zet goede eerste stappen om de regie over de ruimtelijke ordening terug te pakken. Vanwege de grote transities, de schaarse ruimte en de landelijke keuzes die nodig zijn vragen de ondernemersorganisaties het kabinet het bedrijfsleven nauw te betrekken bij de uitwerking van het ruimtelijk beleid, zowel nationaal, provinciaal als in de NOVEX-gebieden. ‘Alleen samen kunnen we zo bouwen aan het Nederland van de toekomst; aantrekkelijk, duurzaam en innovatief.’

 

Versnellen verduurzaming

Versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving is volgens de brief verder hard nodig om een antwoord te hebben op de stijgende energieprijzen. Dit kan bijvoorbeeld door meer daken te voorzien van zonnepanelen, zowel van woningen als bedrijfspanden. Dan moet er wel met voorrang een oplossing komen voor knelpunten rond verzekerbaarheid, dakconstructie en netcongestie. Wat ook helpt is als de stimuleringsregelingen (SDE++ en ISDE) worden aangepast op de ambities voor zon op dak en de behoefte van verschillende doelgroepen en gebouwen van ondernemers.