‘Fit For 55%’ - Reactie op de Europese consultaties

24-02-2021

De Europese Commissie heeft vorig jaar voorgesteld de 2030 emissiereductie-doelstelling te verhogen van 40% naar ten minste 55%. Recent hebben Europese regeringsleiders zich achter deze doelstelling geschaard en een formeel akkoord wordt snel verwacht. Het huidige EU regelgevende raamwerk is echter onvoldoende om de nieuwe 2030 doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 te halen. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk om het bestaande beleid grondig te herzien. Deze herziening, het zogeheten ‘Fit For 55% package’, wordt in juni dit jaar gepresenteerd. De Commissie heeft via consultaties aan stakeholders gevraagd op welke manier de Hernieuwbare Energie Richtlijn, Energie Efficiëntie Richtlijn en EU ETS kunnen worden aangepast.

 

In de consultaties benadrukken wij dat we de Europese aanpak ondersteunen. Wij vinden dat de European Green Deal moet zorgen voor de transitie naar een duurzame EU economie én economische kansen. De herzieningen uit het Fit For 55% pakket kunnen daar aan bijdragen door een faciliterend ecosysteem te creëren, waarin het voor bedrijven aantrekkelijk wordt om te investeren in innovatie en technologieën, en de opschaling van essentiële zaken zoals infrastructuur.

 

De Hernieuwbare Energie Richtlijn en Energie Efficiëntie Richtlijn

De Hernieuwbare Energie Richtlijn en Energie Efficiëntie Richtlijn zijn kortgeleden herzien en nog niet overal geïmplementeerd. Het is daarom belangrijk om de aanstaande herziening gericht te houden op de aspecten die de richtlijn kunnen verbeteren. Zo kan de Hernieuwbare Energie Richtlijn de Europese waterstofeconomie op gang helpen door koolstofarme technologieën in de richtlijn op te nemen. Ook het chemisch recyclen kan geholpen worden om verder op te schalen door te kijken naar de rol van recycled carbon fuels. De Energie Efficiëntie Richtlijn zou gericht moeten worden op energie intensiteit in plaats van plafond op energieverbruik. Een reductie van broeikasgas emissies, via nieuwe koolstofarme technologieën, kan in enkele gevallen leiden tot een grotere behoefte aan energie. Verplichte reductie in energie consumptie kan daarom ongewenste effecten hebben op de EU industrie strategie en economische groei van de EU.

 

Het Emissiehandelssysteem

Het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) blijft het belangrijkste instrument om emissies kostenefficiënt te reduceren. Het doel van de herziening moet zijn om de koolstofmarkt in overeenstemming te brengen met striktere emissiereductie voor 2030 en er tegelijkertijd voor te zorgen dat bedrijven wereldwijd concurrerend blijven. Totdat er mondiaal een gelijk speelveld is, hebben sectoren die aan internationale concurrentie worden blootgesteld voldoende bescherming nodig zodat carbon en investment leakage worden voorkomen. De door de Europese Commissie voorgenomen uitbreiding van EU ETS naar de gebouwde omgeving en transport moet kritisch bekeken worden. Het is de vraag of emissiehandel wel een uitvoerbaar instrument is voor deze sectoren en de beoogde klimaatwinst kostenefficiënt kan worden behaald.

Via onze Europese koepelorganisatie BusinessEurope is gereageerd op de consultaties.

 

Zie de position papers over de herziening van de Hernieuwbare Energie Richtlijn en de Energie Efficiëntie Richtlijn en over de EU ETS herziening.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.