Fit for 55 in de zeevaart: voortvarend aan de slag?

21-10-2021

De Fit for 55 maatregelen hebben een grote impact op de Europese zeescheepvaart en in het bijzonder op de Nederlandse MKB-reders die vooral in de Europese wateren actief zijn. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders licht haar visie toe op de gepresenteerde voorstellen en focust tevens op de vragen die nog door de Europese Commissie beantwoord moeten worden. 

 

Onder meer de uitbreiding van het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS naar de zeevaart valt onder Fit for 55. De verwachting is dat met EU-ETS de brandstofkosten voor schepen ongeveer 30 tot 50% zullen stijgen. Om de maritieme sector in staat te stellen te investeren in schone schepen moeten de opbrengsten uit EU-ETS ten goede komen aan maritieme innovaties. Juist dát is belangrijk om tot vergroening van de vloot te komen.

 

Reders zijn overigens lang niet altijd zelf opdrachtgever van vervoer over zee en vertegenwoordigen slechts één van alle partijen in de logistieke keten. Het is van groot belang dat de opdrachtgever van transport over zee de direct verantwoordelijke partij is voor de emissiehandel onder EU-ETS. Dat de juiste partij verantwoordelijkheid krijgt is ook belangrijk voor Fuel EU Maritime.

 

Fuel EU Maritime introduceert een standaard voor klimaatvriendelijkere scheepsbrandstoffen waar reders zich aan moeten conformeren. “Reders en zeevarenden weten meestal niet wat de herkomst is van een scheepsbrandstof, laat staan of die ook klimaatvriendelijk is geproduceerd. Bij het tankstation is dat ook niet het geval wanneer ik mijn auto volgooi. Die verantwoordelijkheid moet je dus bij de producent van de brandstof leggen,” zegt KVNR-directeur Annet Koster.

 

De Europese Commissie beoogt ten derde om via de Energy Taxation Directive de huidige accijnsvrijstelling voor scheepsbrandstoffen (bunkers) in EU-havens op te heffen. Volgens de KVNR bevordert dit alleen maar ‘bunkertoerisme’ buiten EU-havens en levert het juist nauwelijks CO2-reductie op. Denk bijv. aan het Verenigd Koninkrijk waar door de Brexit de regels niet gaan gelden en de bunkerpositie van de Rotterdamse haven. Ook economisch zeer ongunstig voor Nederland. Annet Koster: “Daar is niemand bij gebaat. Reders niet, EU-havens niet, bunkerleveranciers in EU-havens niet en bovenal het klimaat niet”.

 

Het pakket van de Europese Commissie is kortom impactvol en biedt tegelijkertijd kansen die de Nederlandse reders verwelkomen. Belangrijke vragen moeten nog worden beantwoord: gaat EU-ETS wel voldoende en eerlijk bijdragen aan de vergroening van de zeevaart? Zijn de verantwoordelijkheden onder Fuel EU Maritime wel goed gedefinieerd? Zullen de gevolgen van de Energy Taxation Directive vanuit Europees en Nederlands perspectief een averechts effect hebben als net buiten de EU wordt gebunkerd door schepen?

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.