Europese Commissie stelt aanbeveling voor over een toereikend minimum inkomen

20-10-2022

De Europese Commissie heeft doelstellingen geformuleerd om armoede in de Europese Unie tegen te gaan. Zij stelt dat er in 2021 in de EU bijna 95,5 miljoen mensen het risico liepen op armoede en sociale uitsluiting. In 2030 moet het aantal mensen in de EU dat in armoede verkeert met 15 miljoen zijn afgenomen, waarvan tenminste 5 miljoen kinderen. Werk en blijvend leren zijn daarbij de belangrijkste middelen om armoede te voorkomen.

 

Het recht op een toereikend minimum inkomen neemt een centrale plaats in de Europese Pijler van Sociale Rechten in: “Everyone lacking sufficient resources has the right to adequate minimum income benefits ensuring a life in dignity at all stages of life, and effective access to enabling goods and services. For those who can work, minimum income benefits should be combined with incentives to (re)integrate into the labour market”.

 

De Europese Commissie wil met de aanbeveling lidstaten stimuleren armoede tegen te gaan en inclusiviteit te bevorderen. De aanbeveling van de Europese Commissie staat los van de richtlijn voor het raamwerk voor een minimumloon die op 4 oktober jl. door de Raad werd aangenomen. In de overwegingen van de Europese Commissie speelt het aspect dat degene die kan werken, ook moet werken, een belangrijke rol. Verder moet er een evenwicht worden gevonden tussen het tegengaan van armoede, het stimuleren van deelname aan arbeid en de houdbaarheid van overheidsfinanciën. Ook betrekt de Commissie bij haar voorstel elementen die een rol kunnen spelen bij het minimuminkomen, waaronder alle regelingen voor inkomensondersteuning en voordelen in natura.

 

Een belangrijk punt maakt de Commissie van het hanteren van prikkels om te (re)integreren op de arbeidsmarkt als mensen kunnen werken. Voor lidstaten die een breed stelsel van sociale zekerheid hebben, heeft de aanbeveling van de Europese Commissie geen gevolgen. Het is belangrijk dat de Europese Commissie nog eens het belang van werk als middel voor bestrijding van armoede benadrukt.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.