Wet betaald ouderschapsverlof, brief aan de VC voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer

14-01-2021

Geachte dames en heren,

Graag willen VNO-NCW en MKB-Nederland u enkele punten onder de aandacht brengen met betrekking tot de wijzigingsvoorstellen Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.
Allereerst ondersteunen VNO-NCW en MKB-Nederland de participatiedoelstelling van het wetsvoorstel van harte. We onderschrijven dat een per saldo hogere arbeidsdeelname van vrouwen mede bereikt kan worden via betaald ouderschapsverlof in het eerste jaar, ondanks de organisatorische en praktische consequenties die uitbreiding van verlof heeft voor ondernemers. Dit in lijn met het SER-advies Optimalisering van verlof na geboorte kind (2018).

 

Wij staan echter kritisch tegenover enkele aspecten van het wetsvoorstel.

 

Zie de Download voor de volledige brief.