Scherp op fraude, reactie op de publieke managementletter van de NBA

15-11-2022

Geachte heer Douma,

 

Met de publieke managementletter "Scherp op fraude" geeft de NBA aandacht aan een belangwekkend thema. VNO-NCW en MKB-Nederland onderkennen het belang van aandacht voor de preventie van fraude, detecteren van fraude en tegengaan van corruptie binnen de onderneming. Zo ondertekenen wij binnenkort samen met onder meer de minister van Justitie en Veiligheid het Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026. In het actieprogramma worden afspraken gemaakt om als overheid en bedrijfsleven optimaal samen te werken om (online) fraude te voorkomen en ook daders aan te pakken. Mede op verzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland is fraude apart benoemd als actielijn. Fraude binnen een onderneming – klein of groot – dient te allen tijde tegengegaan en bestreden te worden. Of het nu gaat om ontvreemding van geld, het manipuleren van verslaggeving of gedigitaliseerde criminaliteit, van klassiek tot digitaal elke vorm van fraude dient bestreden te worden.

 

Het is de verantwoordelijkheid van iedere ondernemer om preventieve maatregelen te nemen en fraudepreventie op de agenda te zetten van de directie en onderwerp van gesprek te laten zijn bij de werknemers. Er dient een werkcultuur geschapen te worden waarin fraude tegen wordt gegaan en er ruimte is om bij detectie of vermoedens van fraude dit intern te bespreken. De door de NBA benoemde signalen en bijbehorende aanbevelingen dragen bij aan het versterken van een cultuur waarin fraudepreventie aandacht heeft.


VNO-NCW en MKB-Nederland waarderen de vele voorbeelden en aanbevelingen in de publieke managementletter die ondernemingen en hun accountants praktische handvatten bieden. We menen dat de vele kleinere ondernemingen waarbij bijvoorbeeld een toezichthoudend orgaan ontbreekt gebaat kunnen zijn bij een meer op de kleine onderneming toegespitste handreiking met praktische tips voor de preventie van fraude, het detecteren van fraude en het tegengaan van corruptie binnen de onderneming. Wij willen graag bezien of, en zo ja hoe, we gezamenlijk aan de slag kunnen om dit thema bij zowel ondernemingen als accountants onder de aandacht te kunnen blijven brengen.

 

Aandacht voor het thema fraude en inzet op preventie van fraude en corruptie is van groot belang. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn de NBA erkentelijk voor de aandacht die zij hiervoor middels deze publieke managementletter genereren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mevrouw G. Dolsma
Plv. Directeur Beleid