Nota-overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inz. IMVO-beleid, brief aan de leden van de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer

02-12-2020

Geachte leden,

 

Op dinsdag 8 december aanstaande heeft uw commissie een notaoverleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het IMVO-beleid. Graag lichten we in deze brief ons standpunt op dit dossier toe.

 

Appreciatie VNO-NCW van de kabinetsbrief en nota 'Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen'

Het Nederlandse bedrijfsleven blijft volledig gecommitteerd aan goed IMVO-beleid bij bedrijven. Dit belangrijke onderwerp staat hoog op de agenda bij onze achterban. VNO-NCW erkent dat er een meerwaarde zit in het introduceren van een wettelijke due diligence-verplichting naast vrijwillige multistakeholderinitiatieven. Positief is daarbij dat de minister de denklijn van de SER heeft overgenomen dat dergelijke verplichtende maatregelen bij voorkeur op Europees niveau genomen moeten worden. Hiermee wordt een level playing field geïntroduceerd, bovendien vergroot een Europees traject ook de kans dat Europese supply chain partners voldoen aan de IMVO-normen en daarmee de impact.

 

Voor ons is in de eerste plaats van belang de uitvoerbaarheid voor het mkb. De minister lijkt daarvoor oog te hebben; zo reageert zij op het initiatiefvoorstel uit de Kamer waarin zij de scope richting alle bedrijven te breed vindt en onvoldoende rekening vindt houden met het beperken van de regeldruk en de beoogde effectiviteit. We kunnen positief zijn over de door de minister geschetste beleidsmix, mits de proportionaliteit en de werkbaarheid bij de uitwerking van de verschillende lijnen goed in acht wordt genomen.

 

Sectorale initiatieven blijven wat ons betreft ook hun meerwaarde houden, bijvoorbeeld de IMVO-convenanten waarbinnen een sectoraal gerichte klachten- en geschillencommissie en een access to remedy is geborgd. Samen met de vakbeweging hebben we uw Kamer een brief gestuurd over verdere ondersteuning en uitrol van de IMVO-convenanten. Nationale overheden en de Europese instituties hebben een belangrijke rol in het adresseren van governance issues die het respecteren van de IMVO-normen belemmeren. Voorstellen zoals het IMVO-steunpunt moeten tot slot goed aansluiten bij sectorinitiatieven en niet tot een dubbel loket leiden voor bedrijven. Wat ons betreft hoeft met de inrichting van zo'n steunpunt voor met name het mkb niet gewacht te worden tot een volgend kabinet.

 

Inzet VNO-NCW Europese smart mix
Europese maatregelen zouden zo dicht mogelijk aan moeten sluiten bij al bestaande internationale IMVO-kaders, zoals de OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles. Deze algemene normen zijn niet geschikt voor een strikte juridische toepassing. Daarom zou een Europees initiatief met name gericht moeten zijn op het zorgvuldigheidsproces en niet gericht moeten zijn op het juridiseren van IMVO. Centraal staat de gepaste zorgvuldigheid en het verbeteren en rechtzetten van tekortkomingen (het lerend vermogen van bedrijven). Niet de juridische aansprakelijkheid; hiervoor ontbreken de scherpe juridische normen. Centraal staat dat een bedrijf zelf kijkt of er misstanden in de eigen ketens zitten en hier een goed due diligence-proces voor inricht. Voor het mkb dient daarbij een andere maatstaf – vanuit een oogpunt van regeldruk en effectiviteit – te gelden dan voor het grootbedrijf. Verbetering van IMVO-naleving dieper in de keten is uiteraard van belang, maar zou aanvullend via vrijwillige multistakeholderinitiatieven vorm moeten krijgen. Opschaling van nationale multistakeholderinitiatieven, daar waar passend, naar een Europees niveau is gewenst. Deze convenanten zijn aanvullend, sectoraal ingestoken, geven ruimte aan maatwerk en zijn er op gericht dat bedrijven, samen met overheden, vakbonden en NGO's werken aan het beperken van IMVO-risico's.

 

Europese due diligence-initiatieven moeten consistent zijn met andere EU-initiatieven, zoals de non-financial reporting directive en EU Taxonomie.

 

Wij hebben ook in de richting van de minister aangegeven, dat we ons binnen Europa sterk zullen maken voor een evenwichtige Europese smart mix – zowel due diligence-bepalingen als een multistakeholderaanpak zoals met de IMVO-convenanten.

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Linda van Beek en Marhijn Visser.

 

Hoogachtend,

 

Guusje Dolsma
Wnd. directeur Beleid VNO-NCW en MKB-Nederland