Machtigingswet ter oprichting van Invest International

14-06-2021

Geachte dames en heren,

 

Op 22 juni a.s. ligt de behandeling van de Machtigingswet ter oprichting van Invest International voor in de Eerste Kamer. Vanuit het bedrijfsleven hechten we eraan het belang van oprichting van Invest International te benadrukken. Door het versnipperde speelveld van handelsbevorderende organisaties en instrumenten te bundelen in één entiteit kan een aanzienlijke slag gemaakt worden met de ondersteuning van het internationaal opererende Nederlandse bedrijfsleven.

 

Deze krachtenbundeling is om een tweetal redenen essentieel:

 1. Slagvaardig en duurzaam opereren ten opzichte van de buitenlandse concurrentie
  De wereld verandert, op het gebied van internationale handel wordt de concurrentie steeds heviger.
   
  Zo vraagt de opkomst van landen met ‘state owned enterprises’ die hun staatsbedrijven dankzij agressief geprijsde financiering in opkomende markten ondersteunen – om een actievere rol van overheden. Hoewel Nederland momenteel een goede positie heeft in de internationale handel, is dit allesbehalve gegarandeerd.
   
  De SDG’s spelen in de internationale handel een steeds belangrijkere rol. Nederland is hiervoor goed gepositioneerd. Nederlandse bedrijven leveren met innovatieve en impactvolle oplossingen op het vlak van Agri & Food, High Tech, Chemie, Life Sciences & Health, Water, Logistiek, Tuinbouw en Creatieve Industrie een waardevolle bijdrage aan de wereldwijde Sustainable Development Goals. In de SDG-rankings nemen Nederlandse bedrijven al jarenlang een toppositie in. Maar de internationale concurrentie vraagt om ondersteuning door een partij die mee kan werken aan de financiering van deze projecten, waar nodig risicodragend, om zo samen het bijbehorende hogere kostenprofiel te absorberen Op dit moment is er geen partij die hier in Nederland in voorziet.
   
  Bijzondere aandacht in de internationale concurrentie vraagt de inzet op duurzame handel met Afrika. Dit is in het belang van Afrika zelf maar ook van ons eigen verdienvermogen. Een duidelijke win-win. Verdere ontwikkeling van Afrika is van groot belang om grote maatschappelijke problemen in vele Afrikaanse landen (gebrek aan perspectief, ongelijkheid, armoede, conflict) op te lossen. Daarmee kunnen ook sterk toenemende migratiestromen naar de EU worden voorkomen. De positie van Nederland in Afrika is uitzonderlijk: we doen jaarlijks voor 27 miljard euro zaken in Afrika en nemen 36% van de Afrikaanse goederenhandel voor onze rekening. Tegelijkertijd is de concurrentie ook hier stevig en strategisch. Juist in de handel met dit soort landen is een adequaat en concurrerend instrumentarium van groot belang.
   
  Kortom, in deze dynamische omgeving is voor een succesvolle export- en internationaliseringsstrategie een mondiaal concurrerend financieringsinstrumentarium nodig. Invest International moet de organisatie worden die Nederlandse ondernemers middels financiering en projectontwikkeling in de gelegenheid stelt om deze concurrentie aan te gaan en het speelveld iets gelijker maakt.
   
 2. Het bankenlandschap is veranderd
  Sinds de financiële crisis is het bankenlandschap enorm veranderd. Traditionele Nederlandse grootbanken zijn in mindere mate wereldwijd actief en financieren daarnaast minder kleiner transacties vanwege onder meer compliance-gerelateerde kosten. Elders zijn overheden hierop ingesprongen via de oprichting of ondersteuning van National Promotional Banks. Invest International zou een stap in die richting betekenen, waardoor het internationaal opererend bedrijfsleven – het mkb in het bijzonder – meer gestimuleerd wordt om over de grens te ondernemen.

Als vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven benadrukken we het essentiële belang van de oprichting van Invest International voor de bevordering van internationaal ondernemen en het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals. De geopolitieke verhoudingen en het bijbehorende veranderde internationale speelveld, een veranderend bankenlandschap en het brede politieke draagvlak voor handel met Afrika vragen hier met urgentie om. Voor de toekomst willen we inzetten op een verdere krachtenbundeling met internationale financiële spelers om onze positie op het vlak van internationaal ondernemen te kunnen behouden en vergroten. We danken u bij voorbaat om onze oproep mee te wegen bij de voorbereiding van het plenaire debat.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Peter Balkenende, voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition
Arnout Damen, CEO Damen Shipyards
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter FME
Wiebe Draijer, CEO Rabobank
Gerben Eggink, CEO Royal IHC
Frans van Houten, CEO Koninklijke Philips Electronics
Steven Lak, voorzitter evofenedex
Pieter van Oord, CEO Van Oord
Erik Oostwegel, CEO Royal HaskoningDHV
Edith Schippers, CEO DSM Nederland
Hein Schumacher, CEO Royal FrieslandCampina
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland