Voorstel: Gebruiker moet rioolheffing en afvalstoffenheffing betalen

10-10-2016

Gemeentelijke heffingen voor het gebruik van publieke voorzieningen, zoals voor het afvoeren van afvalwater, hemelwater of afvalstoffen, mogen niet uitsluitend voor rekening van de eigenaar van een perceel komen. Juister zou zijn om die uitsluitend aan de gebruiker van het perceel op te leggen. Dat is de strekking van het initiatiefwetsvoorstel dat Tweede Kamerlid Veldman (VVD) heeft ingediend.

Gebruiker betaalt
Wie van een publieke voorziening gebruik maakt, zoals het riool of de inzameling en verwerking van afval, moet daarvoor betalen. In de praktijk blijkt echter dat de helft van de Nederlandse gemeenten een heffing voor deze publieke voorzieningen volledig of grotendeels bij de eigenaren van onroerende zaken neerlegt. Ook zijn er gemeenten die de kosten van deze voorzieningen (grotendeels) financieren uit de algemene middelen en dus niet uit de opbrengsten van de specifiek daarvoor bestemde heffingen. Zo worden deze kosten dus niet (rechtstreeks) betaald door de gebruikers van deze voorzieningen.

Veldman vindt het niet juist dat deze heffingen volledig of grotendeels bij eigenaren van onroerende zaken terechtkomen. Gebruikers die niet eigenaren zijn, moeten hun aandeel in de vervuiling betalen. Dit wetsvoorstel moet hier dan ook verandering in brengen.

(Tweede Kamer, 19 september 2016, 34 542)