Raad van State vindt Spoedwet aanpak stikstof op punten onduidelijk

16-12-2019

De Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat regels stelt voor de aanpak van de stikstofproblematiek (Spoedwet aanpak stikstof). Het wetsvoorstel is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.

 

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel biedt een aantal maatregelen voor een gecoördineerde en versnelde aanpak van de stikstofproblematiek. Het gaat daarbij om maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen, zoals de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen en het toevoegen van enzymen aan veevoer. Het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk om versneld beheersmaatregelen voor Natura 2000-gebieden te treffen. Daarnaast gaat het om maatregelen om activiteiten gemakkelijker mogelijk te maken, waaronder drempelwaarden en een stikstofregistratiesysteem.

 

RvS: Geen inzicht

De Afdeling advisering begrijpt het voorstel tegen de achtergrond van de stikstofproblematiek, maar vindt dat de toelichting bij het wetsvoorstel geen inzicht biedt in de werking en de verwachte effecten van de verschillende maatregelen. Daardoor ontbreekt inzicht in de betekenis van het voorstel om de bestaande problemen op de korte, maar ook op de langere termijn te beheersen en zo mogelijk op te lossen.

 

Drempelwaarden

Drempelwaarden invoeren en een daaraan een vrijstelling koppelen van de vergunningplicht voor activiteiten die zeer weinig stikstof uitstoten, is niet eenvoudig door de voorwaarden die de Europese Habitatrichtlijn daaraan stelt. De Afdeling advisering verwijst hiervoor naar de voorlichting die zij hierover heeft uitgebracht.

 

Stikstofregistratiesysteem

Over een stikstofregistratiesysteem merkt de Afdeling advisering op, dat op dit moment onduidelijk is hoe dit systeem in de praktijk zou moeten functioneren. In het bijzonder is het onduidelijk aan de hand van welke criteria wordt bepaald dat stikstofdepositieruimte ontstaat. Als dit wordt gecombineerd met drempelwaarden, kan dit systeem aanvaardbaar zijn om het acute probleem op te lossen, maar op langere termijn is het systeem niet houdbaar. De RvS adviseert daarom de voorgestelde regeling tijdelijk te laten zijn.

 

Veevoermaatregelen

Tot slot is volgens de Afdeling advisering niet inzichtelijk in hoeverre de veevoermaatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan minder stikstofuitstoot. Ook is onduidelijk of die maatregelen wel nodig, evenredig en geschikt zijn om het doel te bereiken. Verder wordt in het wetsvoorstel niet toegelicht of een lagere stikstofuitstoot via de veehouderij niet met minder vergaande maatregelen kan worden bereikt. Volgens het Europees recht moet dit inzicht wel worden geboden.