Partij voor de Dieren wil 45 procent hernieuwbare energie in 2030

13-12-2018

De Partij voor de Dieren heeft een amendement bij de Klimaatwet ingediend dat regelt dat het aandeel hernieuwbare energie per 2030 45 procent is. Dit nevendoel is nodig om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 1,5 graad Celsius te beperken en gaat daarom verder dan de Europese doelstelling van 32 procent in 2030.

 

Fossiele brandstoffen

Nederland is nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Slechts een fractie van de energie wordt duurzaam opgewekt. Fossiele brandstoffen zijn een belangrijke oorzaak van overmatige CO₂-uitstoot en moeten zo snel mogelijk verdwijnen. Wachten met de transitie leidt tot grotere klimaatrisico's, zoals overstromingen, hittestress, droogtes, verlies van biodiversiteit, verstoring van de voedselproductie en drinkwatervoorziening en financiële instabiliteit en leidt tot hogere kosten.

 

Hoge ambities

De overstap naar duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, moet daarom zo snel mogelijk worden gerealiseerd. De indieners menen dat het noodzakelijk is om duidelijke en hoge ambities op het gebied van duurzame energie te stellen, om ervoor te zorgen dat Nederland versneld de omslag naar een koolstofarme economie maakt. Dit geeft houvast aan overheden, burgers en bedrijven die investeerders en medeontwikkelaars zijn van beleid voor duurzame energie. Het huidige amendement voorziet hierin.

 

Biomassa

De indieners wijzen erop dat biomassa waarvan de productie concurreert met voedselgewassen of ten koste gaat van kwetsbare ecosystemen, geen duurzame energie levert. Hetzelfde geldt voor biomassa die over de gehele productieketen een overmatige CO2-uitstoot leveren.