Onderzoekers: Wet open overheid kan miljarden gaan kosten

26-06-2017

De impact van de Wet open overheid (Woo) op de bestuursorganen en organisaties kan miljarden gaan kosten, omdat overheden moeten investeren in informatie- en communicatietechnologie en in opleiding en training van het eigen personeel. Dat staat in het tweede deel van het rapport 'Quickscan impact Wet open overheid (Woo)' dat demissionair minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) aan de Eerste Kamer heeft aangeboden.

 

Woo

De nieuwe Woo moet de Wet openbaarheid van bestuur, waarmee overheidsinformatie kan worden opgevraagd, vervangen. Het doel is om overheden en semi-overheden transparanter te maken. Het eerste deel van de quickscan had betrekking op de rijksdienst, de landelijke uitvoeringsorganisaties en de politie. Het tweede deel richt zich op de andere overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, op organisaties die direct onder de reikwijdte van de Woo vallen en op organisaties die op enig moment onder de werking van de Woo gebracht kunnen worden.

 

Kosten

De onderzoekers achten het aannemelijk dat de eenmalige aanloopkosten voor alleen de gezamenlijke medeoverheden al snel in de orde van grootte van ten minste 1 miljard euro liggen vanwege noodzakelijke investeringen. De structurele kosten komen in een optimistische schatting al snel uit op enkele honderden miljoenen euro's.

 

Bij een iets minder optimistische schatting exploderen deze kosten tot een totaal van ten minste 1 miljard euro en wellicht zelfs enkele miljarden euro's. Voor de koepelorganisaties Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en het UvW leidt de Woo mogelijk tot structurele uitvoeringslasten van zo'n 50 miljoen euro, plus moeilijk te becijferen eenmalige investeringskosten.

 

Impactanalyse semipublieke instellingen

Het is niet mogelijk om de impact van de Woo op semipublieke instellingen en deelnemingen te berekenen zolang het bereik van de randvoorwaardelijke algemene maatregel van bestuur (AMvB) niet bekend is. De onderzoekers dringen erop aan dat, in het geval een AMvB wordt opgesteld, tijdens de voorbereiding ervan een nadere impactanalyse wordt uitgevoerd die inzicht kan verschaffen in de benodigde extra (incidentele en structurele) budgetten en in de wenselijke en haalbare termijn van invoering.