Omgevingsvisie benoemt 21 nationale punten voor duurzame leefomgeving

01-07-2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het ontwerp voor een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd, met daarin 21 onderwerpen die van nationaal belang zijn voor de leefomgeving. Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

 

Duurzaam perspectief

In Nederland wonen ruim 17 miljoen mensen op ruim 41.000 km2 en volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek groeit dat aantal naar verwachting tot 18,6 miljoen in 2060. De NOVI beoogt een duurzaam perspectief te bieden voor onze leefomgeving. Aan de hand van een toekomstperspectief voor 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld.

 

Omgevingswet

De NOVI is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling en maakt ze eenvoudiger. De Omgevingswet verplicht het Rijk om een strategische visie op de leefomgeving te maken. Het doel is om alle onderdelen van de leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Ook gemeenten en provincies maken een omgevingsvisie vanwege deze nieuwe wet.

 

In het NOVI staan 21 onderwerpen van belang:

 1. Een duurzame ontwikkeling bevorderen van Nederland als geheel en van alle onderdelen van de leefomgeving.
 2. Een goede leefomgevingskwaliteit realiseren.
 3. Grensoverschrijdende en internationale relaties waarborgen en versterken.
 4. Een gezonde en veilige leefomgeving waarborgen en bevorderen.
 5. Zorgdragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoeften.
 6. Een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem waarborgen en realiseren.
 7. De hoofdinfrastructuur voor mobiliteit in stand houden en ontwikkelen.
 8. Een goede toegankelijkheid van de leefomgeving waarborgen.
 9. Zorgdragen voor nationale veiligheid en ruimte bieden voor militaire activiteiten.
 10. Klimaatverandering beperken.
 11. Een betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening realiseren die in 2050 CO2-arm is, met de daarbij benodigde hoofdinfrastructuur.
 12. De hoofdinfrastructuur voor transport van stoffen via (buis)leidingen waarborgen.
 13. Een toekomstbestendige, circulaire economie realiseren.
 14. De waterveiligheid en de klimaatbestendigheid waarborgen, inclusief vitale infrastructuur voor water en mobiliteit.
 15. Een goede waterkwaliteit, duurzame drinkwatervoorziening en voldoende beschikbaarheid van zoet water waarborgen.
 16. Een aantrekkelijk ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat waarborgen en versterken.
 17. Een kwalitatief hoogwaardige digitale connectiviteit realiseren en behouden.
 18. Een duurzame landbouw voor voedsel en agroproductie ontwikkelen.
 19. Cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van (inter)nationaal belang behouden en versterken.
 20. De biodiversiteit verbeteren en beschermen.
 21. Een duurzame visserij ontwikkelen.

 

Eind augustus begint een inspraakperiode van zes weken. Zie voor meer informatie de nationale omgevingsvisie.