Ollongren: Uitvoering regelgeving Omgevingswet verandert niet veel

24-06-2019

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de huidige regelgeving ligt ook nu bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. In de bevoegdheidsverdeling tussen de overheidslagen verandert er daarom met de Omgevingswet niet zoveel. Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld de decentralisatiebeweging in het sociaal domein in 2015, toen gemeenten een nieuwe taak toebedeeld kregen die ze tot die tijd niet uitvoerden. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Eerste Kamer. Zij gaat daarin in op de vraag of de uitvoeringspraktijk voldoende is voorbereid voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

Continuïteit

In de Omgevingswet is er grotendeels sprake van continuïteit van taken en bevoegdheden. Verschuivingen in bevoegdheden zijn beperkt tot gevallen waar de stelselherziening dat nodig maakte, schrijft Ollongren. Er is bijvoorbeeld één bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning, ook voor activiteiten die onder huidig recht nog aparte vergunningstelsels kennen, zoals op grond van de Ontgrondingenwet of de Spoorwegwet.

 

Aantal processen anders

Wel vraagt de Omgevingswet een aantal processen op een andere manier in te vullen. Zo moet er een omgevingsvisie vastgesteld worden, moet een vergunningverleningsproces in bepaalde gevallen sneller verlopen en bevat een omgevingsplan meer dan een huidig bestemmingsplan. Het kost tijd en inspanning om de manier waarop wordt gewerkt, te veranderen. Er is dan ook een meerjarige transitieperiode, aldus Ollongren. Voor veel van deze nieuwe processen bestaat overgangsrecht: de bevoegd gezagen hoeven daarom niet direct op alle fronten klaar te zijn bij inwerkingtreding van de wet. Het overgangsrecht heeft ook betrekking op het bedrijfsleven: bestaande vergunningen blijven in stand.

 

Minimaal klaar

Er is in kaart gebracht wat er minimaal klaar moet zijn om de nieuwe wet in werking te laten treden. Dat beslaat drie terreinen: digitale aspecten (zoals technische aansluitingen op de landelijke voorziening van het digitale stelsel), werkprocessen (bijvoorbeeld werkafspraken in de regio om tot een adequate vergunningverleningsprocedure te komen) en inhoudelijke vereisten.

 

Lees hier de Kamerbrief.

Lees meer over