Nederlands onderwijs is van hoog niveau, maar staat onder druk

15-04-2019

Het Nederlands onderwijs is van hoog niveau. Jongeren komen makkelijk aan een baan en de kansenongelijkheid lijkt niet langer groter te worden. Toch staat het onderwijs onder druk als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de veranderende arbeidsmarkt, sociale scheidslijnen in de samenleving en het lerarentekort. Dat schrijven ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs) in hun reactie op de jaarlijkse Staat van het Onderwijs van de inspectie.

 

Lerarentekort

Door het lerarentekort hebben veel scholen het zwaar. Wel trekt de instroom op de pabo's aan en lijkt de regionale aanpak te werken. Daarnaast heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld om het salaris van leraren te verhogen en om de werkdruk tegen te gaan. De bewindslieden concluderen verder dat onder andere heldere, gezamenlijke ambities en doelstellingen en doortastend toezicht essentieel zijn voor goed onderwijs.

 

Ambities en doelstellingen

De gezamenlijke doelen krijgen vorm in het nieuwe curriculum, dat in nauwe samenwerking met het onderwijsveld tot stand komt. Scholen krijgen duidelijkheid over de ambities en doelstellingen, wat leraren richting, ruimte en inspiratie geeft en hen in staat stelt om leerlingen uitdagend onderwijs aan te bieden.

 

Professionele leer- en kwaliteitscultuur

Om het onderwijs verder te verbeteren, is kennis nodig van wat werkt en wat niet. Niet elke innovatie is succesvol, maar ook van mislukkingen valt te leren. Vooral in het funderend onderwijs valt er nog winst te halen door de professionele leer- en kwaliteitscultuur te versterken. In de sectorakkoorden die onlangs zijn geactualiseerd, is daarin voorzien. Zo krijgen scholen die onvoldoende presteren ondersteuning. Maar scholen moeten ook transparant zijn over hun kwaliteit, zodat zij weten waar zij staan ten opzichte van vergelijkbare scholen. Dat helpt namelijk om de kwaliteit te verbeteren.

 

Vrijheid en doortastend toezicht

De vrijheid die onderwijsinstellingen hebben om maatwerk te kunnen leveren is belangrijk, maar daar staat tegenover dat scholen de verantwoordelijkheid die zij krijgen goed moeten gebruiken. De inspectie ziet er daarom op toe dat scholen die ruimte niet misbruiken. Het is de vraag of de inspectie voldoende instrumenten in handen heeft om snel en adequaat te kunnen optreden, stellen Van Engelshoven en Slob. Ze kijken onder andere of het mogelijk is om scholen in spoedeisende situaties te dwingen om actie te ondernemen.

Lees meer over