Internetconsulatie over wijziging regeling Bodemkwaliteit

04-11-2019

Het asbestonderzoek wordt verduidelijkt en de normdocumenten voor bodemenergiesystemen worden onder accreditatie gebracht. Dat is het doel van de wijziging van de regeling Bodemkwaliteit, die gaat over de regels voor bouwstoffen, grond en baggerspecie en de kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo). Het ministerie van Infrastructuur bereidt deze wijziging voor en heeft een consultatie erover geopend. Het is vooral een actualisatie: de regels moeten weer aansluiten op de uitvoeringspraktijk, wat de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid moet verbeteren.

 

Normdocumenten

In de regeling Bodemkwaliteit worden diverse gewijzigde en drie nieuwe normdocumenten aangewezen. Het gaat hierbij om een groot aantal wijzigingen voor uiteenlopende onderwerpen. Zo worden voor diverse bouwproducten nieuwe of gewijzigde normdocumenten aangewezen, zoals voor groutmengsel, boorgatklei, kleikorrels en geblazen glasgranulaat. Andere gewijzigde normdocumenten richten zich op milieukundige begeleiding, monsterneming, partijkeuring, sanering, ondergrondse tanks en bodemenergie.

 

Kosten

Op verzoek van het bedrijfsleven worden nieuwe normdocumenten aan de regeling toegevoegd dan wel gewijzigd. De kosten die samenhangen met de wijziging van een normdocument moeten door iedereen worden gemaakt en kunnen worden doorberekend in de prijs van de werkzaamheden. Als een nieuw normdocument wordt geïntroduceerd, dan moeten eenmalig kosten worden gemaakt om een certificaat te verkrijgen. Per aangewezen normdocument is een inschatting gemaakt van de kosten.

 

De consultatie sluit op 10 november. Het is ook mogelijk om te reageren op de aanwijzing van de nieuwe en gewijzigde normdocumenten in bijlage C en D. De inhoud van de nieuwe en gewijzigde normdocumenten zelf valt niet onder deze internetconsultatie.