Elektronische uitwisseling van medische gegevens

10-10-2016

De elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners wordt mogelijk. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt. Zodra de wet in werking treedt, hebben zorgaanbieders nog drie jaar de tijd om te zorgen dat hun systemen voldoen aan deze nieuwe wet.

Digitale uitwisseling van medische dossiers vindt al heel veel plaats, bijvoorbeeld tussen de huisarts en de apotheek. Het wetsvoorstel regelt nu dat iedereen zelf mag bepalen met welke zorgverleners zijn dossier elektronisch mag worden uitgewisseld en ook welke informatie wel en niet mag worden gedeeld. Daarnaast geeft de wet het recht om het dossier elektronisch in te mogen kijken of er een afschrift van te ontvangen. Ook moet zichtbaar zijn wie een dossier heeft bekeken.

Geen verplichting
Een patiënt is niet verplicht toestemming te geven om zijn medische gegevens elektronisch beschikbaar te laten stellen aan andere zorgverleners. Geen toestemming geven heeft geen gevolgen voor de manier waarop de zorg geregeld wordt. De zorgverlener blijft dan verplicht om op een andere manier zo veel mogelijk informatie die hij nodig heeft voor de behandeling te verzamelen, bijvoorbeeld door deze bij de patiënt zelf te vragen.

Alleen voor zorgaanbieders
Alleen zorgaanbieders die behandelen of van de patiënt toestemming hebben gekregen, kunnen gegevens inzien. Het wetsvoorstel verbiedt zorgverzekeraars en bedrijfsartsen om in elektronische uitwisselingssystemen te kijken. Het voorstel voorziet ook in een hoge boete voor zorgverzekeraars die toch misbruik van de inzagemogelijkheid maken.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Dit wetsvoorstel helpt enorm om een digitale zorg dichtbij huis te realiseren.