Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in consultatie

09-12-2019

Het eerste wetgevingspakket om het pensioenakkoord uit te werken, is in consultatie gegaan. Het kabinet wil met het wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Zo krijgen deelnemers het recht om bij pensionering eenmalig een bedrag ineens op te nemen. Ook krijgen werknemers die niet gezond kunnen blijven doorwerken, de mogelijkheid om drie jaar vóór hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ten slotte wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld van vijftig naar honderd.

 

Bedrag ineens

Deelnemers krijgen het recht om bij pensionering maximaal 10 procent van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens. De resterende levenslange pensioenuitkering gaat dan evenredig omlaag. Het bedrag ineens is vrij besteedbaar en biedt deelnemers de mogelijkheid om keuzes te maken die passen bij hun persoonlijke situatie.

 

Ervaringen uit andere landen leren dat de meeste mensen die bij pensionering een bedrag ineens opnemen dat gebruiken om schulden af te lossen, een huis te kopen of te verbouwen, een auto te kopen of op vakantie te gaan. De mogelijkheid een deel van het pensioen als bedrag ineens op te nemen, sluit goed aan bij het uitgavenpatroon van pensioengerechtigden: uit onderzoek blijkt dat zij vooral in de beginjaren hogere uitgaven hebben. Naarmate men langer met pensioen is, daalt de inkomensbehoefte.

 

Versoepeling RVU-heffing

Verder wordt het voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een strafheffing over betaald moet worden. Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Werknemers krijgen dan als het ware eerder AOW, betaald door de werkgever. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de zorgen van werknemers die niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd.

 

Verruiming verlofsparen

Om werknemers meer mogelijkheden te bieden eerder te stoppen met werken, wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld. Een werkgever kan extra verlof toezeggen door bijvoorbeeld overwerk of ploegendiensten (deels) te belonen met extra verlofopbouw. Spaart een werknemer meer dan vijftig verlofweken, dan moet de werkgever nu direct loonheffing afdragen. Door deze grens te verhogen naar honderd weken, krijgen werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of tussentijds langere periodes niet te werken.

 

Het streven is om de vrijstelling van de RVU-heffing en verruiming van het verlofsparen per 1 januari 2021 in werking te laten treden. De beoogde datum van inwerkingtreding van de keuzemogelijkheid bedrag ineens is 1 januari 2022.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Het is goed dat er vaart wordt gemaakt met de afspraken uit het pensioenakkoord en dat dus de eerste voorstellen in consultatie openbaar worden gemaakt.

Lees meer over