Biz-bijdrage ook voor uitgaven promotionele activiteiten

21-12-2015

De Hoge Raad oordeelt dat in bedrijveninvesteringszones (biz) de biz-heffing mag worden geheven voor bepaalde promotionele activiteiten, zoals kerstverlichting. De Hoge Raad vernietigt hiermee het oordeel van het Hof Den Daag, dat activiteiten als kerstverlichting kopen en aanbrengen, evenementen organiseren en het onderhoud van de website, waarvan de kosten uit de opbrengst van de biz-bijdrage worden betaald, niet zouden voldoen aan het vereiste van publiek belang.

Publieksbelang
De biz-bijdrage is een bestemmingsheffing om de kosten te bestrijden voor activiteiten in de openbare ruimte en op het internet en die de leefbaarheid of de veiligheid in de biz vergroten of er de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling bevorderen. Activiteiten die de aantrekkelijkheid van een winkelgebied voor het winkelend publiek vergroten en daarmee bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig winkelgebied, moeten voldoen aan de Experimentenwet. Daar staat in dat die activiteiten gericht moeten zijn op een 'mede publiek belang'. Activiteiten in de openbare ruimte die geheel of nagenoeg geheel zijn gericht op de particuliere belangen van één of meer ondernemers of van derden, voldoen hier niet aan.

In de ogen van de Hoge Raad heeft het Hof er te weinig rekening mee gehouden dat dit soort activiteiten de aantrekkelijkheid van de biz voor het winkelend publiek vergroten. Het feit dat bepaalde activiteiten in het belang van de ondernemers in de biz zijn, sluit niet uit dat die activiteiten zijn gericht op een 'mede publiek belang'.

Lees ook onze Praktijkinfo Ondernemersfondsen.