Vrouwen aan de top

Een betere doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties is niet alleen een maatschappelijk maar ook vooral een bedrijfseconomisch belang. Het aantal vrouwen in raden van commissarissen en bestuur stijgt weliswaar van jaar op jaar, maar in een erg traag tempo. Versnelling is noodzakelijk.

Stand van zaken vrouwenquotum

Er ligt momenteel een wetsvoorstel voor een topvrouwenquotum in de Eerste Kamer. Naast een ingroeiquotum (één derde) voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven, moeten 5.000 grote vennootschappen in de toekomst ambitieuze doelen stellen voor de top en de subtop die passen bij de omvang en het karakter van het bedrijf. Met als doel het bevorderen van het ontwikkelen van vrouwelijk talent. Zodoende kan er een echte versnelling in gang worden gezet. 

 

SER-advies

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben meegewerkt aan, en ondersteunen de uitvoering van, het SER-advies over de evenwichtiger man/vrouw verdeling in de top van grote bedrijven. Het moet gezien worden als onderdeel van een veel breder beleid om de arbeidsmarktkeuzes van vrouwen te beïnvloeden om zo tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen met evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. Dit is ook uitgebreid geschetst in het advies. Daarom is het essentieel dat het advies als geheel wordt uitgevoerd.

 

Stapsgewijs op weg

Wat positief is, is dat inmiddels de voltallige top 200 van de 5000 grote vennootschappen inmiddels bewust beleid heeft om de zetels in de Raad van Commissarissen evenwichtig te verdelen en heeft ongeveer 30% inmiddels een evenwichtige Raad van Bestuur, waar dat niet zo lang geleden nog maar 5,9% was.

 

Onderdeel van totaalpakket

Er is overigens niet één ‘silver bullet’ als het gaat om de doorstroom van vrouwen naar de sub-top en de top. Juist maatregelen zoals het verhogen van het aantal werkuren, een beter toegankelijke kinderopvang die aansluit op school- en werktijden, en het faciliteren van de combinatie van werk en zorgtaken, zijn nodig om echte veranderingen te bereiken qua diversiteit. Het is belangrijk om deze persoonlijke omstandigheden beter bespreekbaar te maken. Om te beginnen door vrouwen vaker te vragen of ze meer uren willen werken. Het helpt ook als mannen meer uren zorgen.

 

Project en database topvrouwen

Het project Topvrouwen.nl, een initiatief van VNO-NCW dat inmiddels als SER Topvrouwen deel uitmaakt van het programma Diversiteit en Inclusie van de Sociaal-Economische Raad (SER), heeft een database met ruim 1.600 nieuwe topvrouwen. Een betere doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties is niet alleen een maatschappelijk maar ook een bedrijfseconomisch belang. Het biedt ondernemingen een concurrentievoordeel omdat zij beter in staat zijn in te spelen op ontwikkelingen in hun omgeving.

 

Best practices en doelen stellen

Topvrouwen.nl maakt met events, publicaties, speeddates en de database inzichtelijk wat werkt en wat niet. Ook maken cijfers van Talent naar de Top duidelijk dat bedrijven die zichzelf doelen opleggen op dat gebied, het beter doen dan bedrijven die geen duidelijk beleid hiervoor hebben.

Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.