Topsectoren

De Nederlandse economie kan met innovatieve topspelers, groot en klein, in samenwerking met de wetenschap en het onderwijs en de overheid op de wereldmarkt uitblinken. Het topsectorenbeleid levert een belangrijke bijdrage hieraan.

Extra uitblinken op wereldmarkt

Naast het generieke bedrijfslevenbeleid, voor alle sectoren en bedrijven, wordt extra nadruk gelegd op een negental topsectoren. Focus van dit beleid is dat de innovatieve topspelers, groot en klein, in samenwerking met de wetenschap en het onderwijs en de overheid op de wereldmarkt extra kunnen uitblinken. Dat is van groot belang voor de groei van de Nederlandse economie.

 

Sectoren met sterke internationale positie

De topsectoren Water, Agri-food, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, Hightech systemen en materialen, Life sciences and health, Chemie, Energie, Logistiek en de Creatieve industrie zijn bij uitstek de sectoren waarin Nederland extra kan excelleren en profiteren van de groei van de wereldeconomie. Het zijn sectoren met veel investeringen in innovatie en een sterke internationale positie. Centraal in het beleid staat deze positie(s) verder uit te bouwen.

 

Antwoord op grote vraagstukken

Cruciaal onderdeel van dit beleid is om de kennissector (zowel onderwijs- als onderzoeksinstellingen) en het bedrijfsleven in de topsectoren beter dan ooit met elkaar te verbinden. Zodanig dat Nederland zowel voor het bedrijfsleven in de topsectoren als de wetenschap een grote aantrekkingskracht heeft. En zodanig dat de topsectoren de juiste instroom van nieuwe werknemers vanuit ons onderwijs kunnen krijgen. Het Topsectorenbeleid biedt mogelijkheden om een antwoord te vinden op grote maatschappelijke vraagstukken als voedselzekerheid en klimaatverandering. De oplossingen hiervoor, ook in de vorm van diensten, kunnen bij uitstek als exportproduct worden benut.

 

Internationaliseringsagenda's

Op het gebied van export zijn internationaliseringsagenda’s opgesteld en wordt de reisagenda van het kabinet meer vraaggestuurd door de topsectoren vormgegeven. Verder heeft elke sector de belemmerende wet- en regelgeving in kaart gebracht en wordt dit door de overheid opgepakt.

 

Businessplannen topteams

Het topsectorenbeleid wordt vormgegeven in topteams waar bedrijfsleven (groot en klein), overheid en kennisinstellingen zitting hebben. Deze topteams hebben businessplannen per sector gemaakt en zijn nu bezig met de uitrol daarvan over verschillende domeinen (innovatie, onderwijs, export en wet-regelgeving).

 

Missie gedreven aanpak

In 2019 zal de vernieuwing van het topsectorenbeleid naar een missie gedreven aanpak verder vorm worden gegeven. In het voorjaar zullen de missies worden gepresenteerd waarna de topsectoren en andere sectoren van de economie concreet hun kennis- en innovatieagenda’s richten op deze missies. Vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland is aan de ene kant van belang dat deze missies zo concreet vorm worden gegeven dat ze voor het bedrijfsleven ook echt (top)sectoroverstijgend werken als een gezamenlijke stip op de horizon. Aan de andere kant is het zaak versnippering te voorkomen en de bestaande structuren zo goed mogelijk te benutten. Continuïteit is van groot belang voor de investeringen van bedrijven.

 

Ambitieuze innovatieagenda's

Verder is het van belang dat ook een goede koppeling wordt gelegd met de verschillende maatschappelijke akkoorden die worden of zijn gesloten (klimaatakkoord, preventieakkoord, grondstoffenakkoord), met de overheid als launching customer en dat samenhang wordt gezocht met de Nationale Wetenschapsagenda. Ook moeten er ambitieuze innovatieagenda’s komen op een aantal van de voor Nederland cruciale sleuteltechnologieën. Voorbeelden zijn Quantum, Photonica, kunstmatige intelligentie het smart industry programma. Uiteindelijk moet dit leiden tot het sluiten van nieuwe kennis- en innovatiecontracten.

 

 Zie voor verdere informatie over de topsectoren www.topsectoren.nl en twitter.com/NLTopsectoren

 
Lees meer
Brochure
01-07-2016
NL-Next level: Nederland Innovatief Topland
Het programma Nederland Innovatief Topland is erop gericht om Nederland het beste van zichzelf te kunnen laten geven. Nederland moet de ambitie hebben om leidend te zijn in de combinatie van welvaart, inclusieve groei en duurzaamheid. Daar hebben we iedereen bij nodig. Onze topsectoren, waarin we het verschil maken op het wereldtoneel. Maar ook onze regio’s, onderzoekers, en het brede bedrijfsleven. Samen zorgen we ervoor dat Nederland het beste van zichzelf kan geven!