Regeerakkoord

Het nieuwe Regeerakkoord legt een goede basis en vraagt op punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land sterker en vormden de kern van ons NL Next Level-programma.

Maatschappelijke akkoorden

Doordat het kabinet steunt op een smalle parlementaire meerderheid is het goed dat het ervoor kiest om via enkele maatschappelijke akkoorden de kracht van het ondernemerschap te benutten. Alleen samen kunnen we de grote transities van deze tijd, zoals klimaat, met succes aanpakken. Wel is op diverse onderdelen aanpassing van de maatregelen gewenst.

 

Ruimte voor extra investeringen

De extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het topsectorenbeleid zijn zeer welkom. Dat vormde ook de kern van het NL Next Level-programma van de gezamenlijke ondernemingsorganisaties. Met deze investeringsaanpak en de nieuwe investeringsbank (Invest-NL) legt het kabinet een belangrijke basis voor bijvoorbeeld een nationaal Klimaat- en energieakkoord en publiek-private samenwerking op het gebied van mobiliteit en zorg. Een dergelijke aanpak is ook voor digitalisering nodig.

 

Werken en ondernemen wordt lonender

Het kabinet kiest terecht voor substantiële tariefsverlaging voor burgers en ondernemers door verlaging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (vpb). Voor burgers staat daar wel de verhoging van het lage btw-tarief tegenover. Dit is een punt van kritiek omdat dit de omzet en werkgelegenheid in verschillende sectoren raakt. De tariefsverlaging voor alle IB- en vpb-ondernemers is een positief signaal. Dit maakt ondernemen en investeren meer lonend en zorgt daarmee voor toekomstige werkgelegenheid. De verlaging van de vpb en het schrappen van de dividendbelasting is een belangrijke bijdrage aan een internationaal concurrerend belastingstelsel. Dit is belangrijk voor onze internationale positie in het licht van Brexit en de fiscale plannen van president Trump.

 

Arbeidsmarktmaatregelen

Positief is dat het kabinet inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het rigide ontslagrecht een grote belemmering is voor werkgevers om mensen aan te nemen. Goed is ook dat het kabinet de waarde van zzp’ers voor onze samenleving erkent. De combinatie van maatregelen op het gebied van ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid moet meer ruimte geven aan werkgevers en ondernemers om mensen werk te bieden. Daarbij moet goed worden bekeken hoe zaken uitpakken voor met name kleinere bedrijven. Zo moet ontslag makkelijker worden. De plannen voor loondoorbetaling moeten echt de belemmeringen in de praktijk wegnemen, zoals de zware re-integratieverplichtingen en tot lagere lasten voor mkb-ondernemers leiden. Daarnaast moet de gewenste duidelijkheid voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers er daadwerkelijk komen.

 

MKB-toets komt er

De introductie van de lang bepleite MKB-toets moet leiden tot een stevige en betere toets van nieuwe wet- en regelgeving op de uitvoerbaarheid en werkbaarheid in kleine en middelgrote bedrijven. Regels kunnen zo beter aansluiten op de praktijk van ondernemers en hen helpen om te groeien in plaats van belemmeren.

 
Lees meer
Brochure
03-07-2017
Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Handreiking MKB-Nederland en VNO-NCW
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn een goed moment om aandacht te vragen voor samenwerking. In deze notitie schetsen MKB-Nederland en VNO-NCW hun inzet voor de politieke agenda’s van de lokale partijen.