Natuurbeleid

Mede op basis van Europese regelgeving heeft Nederland regels opgesteld ter bescherming van flora en fauna. Natuur draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Aan de andere kant moet er ook voldoende ruimte zijn voor economie. Beide belangen moeten worden gewogen om tot oplossingen te komen.

Uitwerking beheerplannen Natura 2000

Ook als het gaat om Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden, moet een goede balans worden gezocht tussen natuurbeleid en ruimte voor economische ontwikkeling. Bij de uitwerking van de beheerplannen voor Natura 2000 bleek echter dat bij veel gebieden de stikstofdepositie voor problemen zorgde.

 

Balans tussen natuurbeleid en economie

De Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) moet helpen en biedt goede kansen voor natuur én economie. De natuur is echter steeds in beweging en dat geldt ook voor de interactie met economische activiteiten. De PAS zal daar actief op moeten inspelen om de doelstelling van natuurverbetering en meer ruimte voor economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

 
Lees meer