Corona & regels en veiligheid

Steeds meer bedrijven voelen de gevolgen van het coronavirus. Ook door de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd over social distancing, verantwoord winkelen en de gevolgen van de noodverordeningen die Veiligheidsregio’s vaststellen. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn continu met de overheid in gesprek om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen ook als het gaat om de consequenties van overheidsmaatregelen voor bedrijven en sectoren.

 

Aan welke regels moeten we ons houden?

Alle maatregelen die op dit moment gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. En bekijk dit filmpje:

 

Veel gestelde vragen voor ondernemers over protocollen en regels tijdens corona

 

Hoe werkt social distancing?

Social distancing betekent sociale afstand. Hierdoor heb je minder contact met anderen of houd je afstand tot anderen en is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, thuisblijven met luchtwegklachten en het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar kunnen komen.

 

Wat is een protocol?

Protocollen geven richting aan het veilig werken in bedrijven tijdens deze coronatijd. In dit infoblad geven VNO-NCW en MKB-Nederland informatie over de protocollen die branches/sectoren kunnen of moeten opstellen. 

 

Hoe regel ik 1,5 meter afstand houden in mijn winkel?

Om ervoor te zorgen dat iedereen zo verantwoord mogelijk aankopen kan doen en winkelmedewerkers veilig kunnen werken, is door VNO-NCW en MKB-Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een protocol gemaakt. Dit protocol Verantwoord winkelen vindt u hier.

 

Hoe kan er veilig worden doorgewerkt in de bouw, techniek- en installatiesector?

Door de branches in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een protocol gemaakt voor Samen veilig doorwerken in de bouw, techniek- en installatiesector gemaakt. Dat protocol Samen veilig doorwerken vindt u hier.

 

Hoe zorg ik dat er veilig gewerkt kan worden in het OV?

Ook voor veilig werken in het OV werd door de branches in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland en de overheid werd een protocol gemaakt. Dat protocol vindt u hier.

 

Veilig werken in de groensector: hoe doe ik dat?

Door brancheorganisatie VHG is in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland en de overheid een protocol voor veilig doorwerken in de groensector. Dit protocol vindt u hier.

 

Hoe regel ik veilig werken tijdens corona voor transport en logistiek?

De brancheorganisaties van transporteurs en verladers, TLN en evofenedex hebben in samenwerking met onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland en de overheid een protocol voor veilig doorwerken in de sector Transport en Logistiek opgesteld. Dit protocol vindt u hier.

 

Mag ik cash geld weigeren?

Het advies van de overheid is om zoveel mogelijk contactloos te betalen. Maar eurobankbiljetten en munten zijn wettig betaalmiddel. Uitgangspunt is dat deze in een betaling worden geaccepteerd. Kijk hier voor meer informatie.

 

Ben ik strafbaar als ik me niet aan de noodverordening houd?

Handelen in strijd met de voorschriften uit de noodverordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan worden bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van maximaal 4.350 euro. Ook kan de voorzitter van de veiligheidsregio een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen (artikelen 125 van de Gemeentewet jo. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's). Voor meer informatie, kijk hier.

 

Noodverordeningen per veiligheidsregio

Om de verspreiding van het coronavirus (officieel COVID-19) tegen te gaan hebben de Veiligheidsregio’s in Nederland noodverordeningen vastgesteld. Deze noodverordeningen maken het mogelijk om de maatregelen die daarvoor nodig zijn ook te handhaven. 

 

Noodverordeningen verschillen per Veiligheidsregio

Per Veiligheidsregio geldt een eigen door deze regio vastgestelde noodverordening. Deze is doorgaans gebaseerd op de model-noodverordening. Er kunnen in zo’n noodverordening maatregelen staan die afwijken van de landelijke richtlijnen. Kijk dus altijd in de noodverordening van de eigen Veiligheidsregio om vast te stellen wat er wel of niet mag. De noodverordeningen kunnen bovendien nog worden aangepast, ook nadat ze zijn vastgesteld. Ook om die reden is het verstandig de website van de eigen Veiligheidsregio te volgen voor de laatste ontwikkelingen.

 

Wilt u weten onder welke veiligheidsregio u valt?

Kijk dan hier.

 

De noodverordeningen per Veiligheidsregio kunt u hier downloaden:

Brabant Midden en West

Brabant-Noord 

Brabant-Zuidoost

Drenthe

Flevoland

Fryslân

Gelderland Noord en Oost

Gelderland Midden

Gelderland Zuid

Groningen

Limburg Noord

Limburg Zuid

Noord-Holland Noord

Noord-Holland Zaanstreek-Waterland

Noord-Holland Kennemerland

Noord-Holland Amsterdam-Amstelland en het aanwijzingsbesluit waaruit blijkt welke gebieden niet toegankelijk zijn zonder mondkapje

Noord-Holland Gooi en Vechtstreek

Overijssel Twente

Overijssel IJsselland

Utrecht

Zeeland 

Zuid-Holland Hollands Midden 

Zuid-Holland Haaglanden 

Zuid-Holland Rotterdam Rijnmond en het aanwijzingsbesluit waaruit blijkt welke gebieden niet toegankelijk zijn zonder mondkapje

Zuid-Holland Zuid

 

Veel gestelde vragen over de gevolgen van noodverordeningen voor ondernemers

 

Mag ik nog een evenement of samenkomst organiseren?

Tot 1 september 2020 zijn vergunning- en meldpichtige evenementen verboden. Alle overige samenkomsten van drie of meer personen zijn in elk geval tot en met 6 april verboden, tenzij het gaat om uitvaarten of kerkdiensten (max. 30 personen) én de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Wat precies onder het begrip evenement of onder het begrip samenkomst wordt verstaan, kunt u nalezen in de noodverordening die in uw Veiligheidsregio geldt.

 

Kan ik nog op de markt staan met mijn kraam?

Dat mag alleen als op de betreffende markt maximaal 10 standplaatsvergunningen zijn afgegeven en er uitsluitend levensmiddelen worden verkocht. In de noodverordening die in uw Veiligheidsregio geldt kunnen afwijkende regels zijn opgenomen. Kijk daar dus altijd naar. Zo staat in het Markbesluit Amsterdam een aparte vrijstellingregeling voor markten.

 

Ik heb een nagelsalon: mag die nog open blijven?

Alle 'inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend' moeten in beginsel tot en met 20 mei gesloten blijven. Dit betekent dat ook een nagelsalon de deuren moet sluiten.

 

Mag ik mijn praktijk voor fysiotherapie openhouden?

Het uitoefenen van contactberoepen is verboden, maar dat geldt niet voor zorgverleners. Voorwaarde is wel dat er een individuele medische indicatie bestaat en de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht neemt.

 

Kan ik mijn kinderopvanglocatie wel openhouden?

Organisaties voor kinderopvang zijn verplicht om mee te werken aan de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen.

 

Moet mijn camping nu dicht?

Dat hangt af van de Veiligheidsregio waaronder u valt. Er zijn Veiligheidsregio’s die ervoor hebben gekozen een vakantiepark, camping, park, natuurgebied en/of strand aan te wijzen als verboden locatie. Maar als dat niet zo is, kan daartoe alsnog besloten worden wanneer op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. Ook kan de voorzitter van de Veiligheidsregio een gebied of locatie aanwijzen als hij of zij dat noodzakelijk acht om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.

 

Geldt de - sinds 30 april beperkte - sluiting van vakantiehuisjes in Zeeland ook voor seizoenswerkers?

Nee. In de veiligheidsregio Zeeland is het verboden recreatief nachtverblijf aan te bieden en zich te bevinden op locaties waar recreatief nachtverblijf plaatsvindt. Uitdrukkelijk uitgezonderd van dit verbod zijn locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoensarbeiders (ook wel seizoenswerkers). Dit kunt u nalezen in artikel 2.5a van de noodverordening die geldt voor Zeeland. Ook tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf valt niet onder het verbod. Overigens heeft de veiligheidsregio Zeeland een eerste stap gezet voor het weer beperkt toelaten van recreatief nachtverblijf. Onder voorwaarden mogen bezoekers vanaf 1 mei weer overnachten. Meer informatie vindt u hier.

 

Kan ik mijn veerdienst blijven onderhouden?

Wanneer maatregelen zijn genomen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle op de veerboot aanwezige personen, kan dat. Tenzij de voorzitter van de Veiligheidsregio een beperking oplegt of de veerdienst verbiedt. Dat kan wanneer niet of niet in voldoende mate wordt voldaan aan de eis van verwezenlijking van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen, of aan het op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken daarvan.

 

Welke regels gelden er voor studentenhuizen?

Een studentenhuis valt niet onder de definitie 'gezamenlijke huishouding' zo heeft het Veiligheidsberaad in een brief aan de Landelijke Studenten Vakbond laten weten. Wanneer studenten zich in de publieke ruimte begeven, dienen zij zich te houden aan de regels die voor iedereen gelden. De uitzondering voor mensen die een ‘gezamenlijke huishouding’ vormen, is beperkt gehouden tot de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn. Deze keuze is bewust gemaakt om te voorkomen dat inwoners van allerlei woongroepen, tehuizen en studentenhuizen zich in de publieke ruimte niet aan de 1,5 meter hoeven te houden. De brief van het Veiligheidsberaad kunt u hier raadplegen.

 

Meer veel gestelde vragen en antwoorden over de noodverordeningen

Hebt u uw vraag hier niet tussen zien staan? Kijk dan nog eens website van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Daar vindt u een document met veelgestelde vragen en antwoorden over de model-noodverordening die de basis vormt voor alle noodverordeningen voor de veilgheidsregio's.

 

Wat is een noodverordening?

Een noodverordening is een middel waarvan een burgemeester of voorzitter van de Veiligheidsregio’s gebruik kan maken in uitzonderlijke omstandigheden. Dat kan zij of hij alleen als er ernstige vrees bestaat voor bijvoorbeeld ernstige rampen zoals de verspreiding van infectieziektes.

De inmiddels afgetreden minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins heeft onlangs mede namens de minister van Justitie en Veiligheid een aanwijzing gegeven aan de voorzitter van de Veiligheidsregio’s om hun bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

 

Wat is een noodwet?

 

Nu blijkt dat sociale afstand langere tijd nodig is, werkt het kabinet aan een spoedwet, de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 – in de volksmond ook wel de noodwet genoemd. De maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavirus krijgen in deze wet een steviger juridische basis.

 

Hoe werkt een noodwet?

Deze noodwet zal de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 zijn vastgelegd. De wet geldt in beginsel voor de periode van een half jaar maar het kabinet kan besluiten – als daartoe aanleiding is – om die termijn in te korten of te verlengen.

 

Wat houdt een noodwet in?

Een noodwet, zoals de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, is bedoeld om de overheid – of meer in het bijzonder de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport – tijdelijk meer bevoegdheden te geven om maatregelen te treffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Klik hier voor een korte samenvatting van de noodwet.

 

Noodwet of spoedwet

De termen noodwet en spoedwet worden geregeld door elkaar gebruikt. Officieel heet de wet de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Het wetsvoorstel is na advies aan de Raad van State op 13 juli 2020 voorgelegd aan de Tweede Kamer. De behandeling begint waarschijnlijk in september. Wanneer de wet in werking treedt, is nog niet zeker.

 

Is dit de enige tijdelijke wet?

Er gelden inmiddels meer tijdelijke wetten, zoals de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid waarin onder meer is geregeld hoe besluitvorming moet plaatsvinden in de algemene vergadering van verenigingen en naamloze en besloten vennootschappen zolang fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn. De tekst van deze wet vindt u hier. Ook gelden er tijdelijke wetten op het gebied van tijdelijke huurovereenkomsten en digitale beraadslaging en besluitvorming voor overheden. De Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten vindt u hier. En de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen vindt u hier. 

 

Overzichtspagina corona

Op deze overzichtspagina vindt u verwijzingen naar kennisbronnen van de overheid en onze partners 

Lees meer
Brochure
17-09-2020
Prinsjesdag - eerste reactie VNO‑NCW en MKB‑Nederland
Deze Prinsjesdagnieuwsbrief bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze vandaag op Prinsjesdag 2020 door het kabinet bekend zijn gemaakt.