Biodiversiteit

Ieder bedrijf is voor zijn productieproces direct of indirect afhankelijk van natuurlijk kapitaal: het is de bron voor ons voedsel, levert grondstoffen voor onze industrie en is een pijler voor recreatie. Bedrijven zijn zich lang niet altijd bewust van deze afhankelijkheid. Daarom is het van belang om dit natuurlijk kapitaal duurzaam te gebruiken: dat houdt in dat het reproducerend vermogen van de aarde niet wordt aangetast. Dit is het geval als de biodiversiteit (weer) op een acceptabel peil staat.

De stand van zaken is dat het natuurlijk kapitaal en de verscheidenheid aan leven – de biodiversiteit – afnemen. Onze huidige manier van omgaan met de natuur put het natuurlijk kapitaal uit. Deze aanpak zet de continuïteit van onze bedrijven op het spel: uitputting van de natuur resulteert in minder beschikbare en betaalbare natuurlijke grondstoffen, doordat de ondersteunende en regulerende systemen in de natuur aangetast worden. Dit leidt tot duurder voedsel, maar ook tot duurdere biomassa, wat de transitie naar de biobased economy kan vertragen. Een ander effect is dat plaatsen waar veel mensen wonen, zoals delta's, steeds onveiliger worden. Willen we een leefbare wereld behouden waar plaats is voor gezonde bedrijvigheid, dan moeten we het natuurlijk kapitaal op een andere manier gebruiken.

Het is zaak dat bedrijven hier tijdig op inspringen. Het verlies aan natuurlijk kapitaal vormt immers een bedrijfseconomisch risico, bijvoorbeeld doordat grondstoffen schaarser worden, diensten die de natuur levert geld gaan kosten (zoals bestuiving, waterzuivering, bodemvruchtbaarheid) of de reputatie van een bedrijf in het geding komt.

Bedrijven die inzetten op biodiversiteit kunnen profiteren van productinnovatie en nieuwe markten. Ook kunnen zij kostenstijgingen van grondstoffen vóór zijn en hun naam als groen en verantwoordelijk bedrijf versterken. Bedrijven die werk willen maken van biodiversiteit kunnen terecht bij de Helpdesk natuurlijk kapitaal, een initiatief van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie. Dit platform is een samenwerkingsverband van VNO-NCW en IUCN Nederland. Het Platform heeft een 'Green Deal' met de rijksoverheid gesloten om te bevorderen dat de zorg voor ecosystemen en biodiversiteit onderdeel wordt van het beleid van bedrijven, en om pilotprojecten van bedrijven financieel te ondersteunen.

Lees meer