Aanbesteden en social return

De nieuwe aanbestedingswet uit 2013 is een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Overheden zijn gedwongen beter na te denken over de manier waarop zij opdrachten in de markt zetten. Dit moet leiden tot meer oog voor kwaliteit en minder nadruk op de laagste prijs. Toch loopt met name het mkb nog op tegen obstakels. Bedrijven worden geconfronteerd met een wildgroei aan eisen die buiten het aanbesteding liggen die door opdrachtgevers worden gevraagd. Ook de eisen op het gebied van social return – het aannemen van personen met een afstand tot arbeidsmarkt als voorwaarde voor een opdracht – leiden vaak tot problemen.

Gelijke kansen door Aanbestedingswet

Aanbestedingen zijn een grote bron van inkomsten voor het bedrijfsleven. De overheid koopt jaarlijks voor zo'n 60 miljard euro in. Het doel van de Aanbestedingswet is enerzijds: het bevorderen van de marktwerking. En anderzijds: het creëren van gelijke kansen voor marktpartijen om opdrachten te winnen. Zo mogen aanbestedingen niet meer onnodig groot gemaakt worden door de eis dat clustering gemotiveerd moet kunnen worden. Eisen moeten ook in verhouding staan tot de grootte van de aanbesteding. Daardoor maakt het midden- en kleinbedrijf meer kans op een opdracht. Door meer te selecteren op competenties en minder op ervaring met gelijke projecten, krijgen meer ondernemingen de kans op een overheidsopdracht. Verder moeten aanbestedende diensten gunnen op basis van 'economisch meest voordelige inschrijving' (EMVI)' in plaats van laagste prijs. Dat biedt mogelijkheden voor het bevorderen van innovatie. Marktconsultaties maken het mogelijk om het beste uit de markt te halen, vaak baseren overheden het bestek op verouderde gedachten waardoor innovatie ongewild buiten de deur wordt gehouden.

 

Minder administratieve lasten

Ondernemers ervaren minder administratieve lasten doordat via een uniform Model voor de Eigen Verklaring en een Gedragsverklaring aanbesteden nog maar één keer hun gegevens hoeven in te vullen. Op het digitale platform Tenderned worden alle aanbestedingen aangekondigd. Tot slot is er een Klachtenregeling. Bij elke aanbestedingsprocedure moet nu worden vermeld op welke wijze deelnemers hun klachten kunnen indienen. In de praktijk blijkt dat overheden moeite hebben met toepassen van de aanbestedingsregels, dat leidt bij ondernemers tot onnodige extra administratieve lasten en extra kosten voor offertes.

 

Social return verplichting

Een terugkerend obstakel is dat steeds meer overheden ondernemers een social return verplichting opleggen via aanbestedingen. Dit geeft veel problemen. Het is daarom nodig dat overheden social return enkel toepassen als daar een geschikte opdracht en arbeidskracht voor beschikbaar is, waarbij uniformiteit tussen de overheden voorop staat. Voorkomen moet worden dat vakkundige medewerkers die al jaren bij het bedrijf in dienst zijn ontslagen moeten worden.

 
Lees meer
Brochure
09-12-2015
Zwartboek Naar een nieuwe Wet markt en overheid
VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een nieuwe Wet markt en overheid die de verantwoordelijkheden voor overheden en ondernemers duidelijk afbakent, zodat ieder doet waar ze het beste in is.