VNO-NCW en maatschappelijk verantwoord ondernemen

VNO-NCW vertegenwoordigt de belangen van vele ondernemingen en is een maatschappelijke organisatie. Deelnemen aan het overleg over beleid en regelgeving brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee hier integer en betrokken mee om te gaan. Betrokkenheid en verantwoord ondernemen vormen dan ook belangrijke uitgangspunten onder ons handelen.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarom een belangrijk thema in onze eigen verenigingsstrategie. Ook gelooft VNO-NCW sterk dat maatschappelijke steun van groot belang is voor effectieve en goede politieke besluitvorming, waarbij alle belangen tot uitdrukking komen in het uiteindelijke resultaat. Daarom hechten we aan overleg en dialoog en werken we met vele partners samen op terreinen als milieu, energie, innovatie, ruimte en de inclusieve arbeidsmarkt. Het gaat om een economisch, ecologisch én sociaal sterke samenleving.

 

Visie op MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voor ons voor het continue verbeteren van de balans tussen de drie P’s: people, profit, planet. De P van Profit staat daarbij in onze visie voor de P van Prosperity: de ontwikkeling van onze welvaart en welzijn waarin ieder mens tot zijn recht komt. Daaraan voegen wij toe de vierde P van Partnerschappen. We geloven er sterk in dat we deze vooruitgang met elkaar moeten doen. VNO-NCW legde deze integrale benadering vast in de publicatie Onze gemeenschappelijke toekomst op 21 maart 2012. Duurzaamheid is een businesscase en business driver geworden.

 

SER IMVO (www.ser.nl/nl/thema/imvo)
Sinds 2008 werken de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de SER samen aan het bevorderen van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het werk in de SER vormt een belangrijke aanjager voor (I)MVO in Nederland. De SER verankerde deze ontwikkeling in de vorm van een MVO-verklaring eind 2008. Alle partijen erkenden hierin dat internationaal opererende bedrijven zich goed rekenschap moet geven van zijn omgang met people en planet in haar vestigingen en in de keten. Dit gedachtegoed vormt ook de leidraad van de OESE-richtlijnen en het "Ruggieframework" van de Verenigde Naties, die in 2011 zijn vastgesteld. Ook heeft de SER een advies vastgesteld om te komen tot IMVO-convenanten.

 

VNO-NCW is founding father met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het programma PUM Netherlands senior experts (PUM). Via PUM worden meer dan 3000 senior experts uit het bedrijfsleven in contact gebracht met lokale ondernemers over de hele wereld om ze van kennis en advies te voorzien in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

 

Ook neemt VNO-NCW deel in de Programmaraad van MVO-Nederland, zie www.mvonederland.nl

 

VNO-NCW: people

De uitgangspunten van VNO-NCW waar het gaat om haar deelname aan het maatschappelijk overleg vertalen zich natuurlijk ook naar het personeelsbeleid. VNO-NCW streeft ernaar om in de organisatie de juiste voorwaarden te scheppen op grond waarvan medewerkers hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen en inzetten ten behoeve van de verenigingsactiviteiten. Respect voor het individu en een open cultuur die een inclusief en divers samengesteld team bevorderd staan daarbij centraal.

 

Inclusief

Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Niet uitgaan van de beperkingen, maar van de mogelijkheden die iemand heeft om bij te dragen aan de samenleving via werk. VNO-NCW spant zich in om in de eigen organisatie hiervoor de juiste cultuur en werkomstandigheden mogelijk te maken.

 

Daarnaast heeft het bedrijfsleven met de ondertekening van het Sociaal Akkoord afgesproken in 2026 om 100.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hiervoor Aart van der Gaag aangesteld als boegbeeld van het project www.opnaarde100000.nl. Daarnaast ondersteunt VNO-NCW ook het initiatief www.denormaalstezaak.nl, het netwerk voor mkb-ondernemers en grote werkgevers die het 'de normaalste zaak' vinden dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Zowel Opnaarde100000banen als de Normaalste Zaak zijn gevestigd in de Malietoren.

 

Diversiteit

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in november 2015 het Charter Diversiteit ondertekend (www.diversiteitinbedrijf.nl).
De doelstelling van beide organisaties is een grote diversiteit binnen de personele samenstelling te behouden en te blijven bewerkstelligen, ook door blijvend bewustzijn in het aannamebeleid.

 

Charter Talent naar de Top

VNO-NCW heeft in mei 2008 het Charter Talent naar de Top (www.talentnaardetop.nl) getekend en zich zo gecommitteerd om te zorgen voor de instroom en met name de doorstroom van vrouwelijk talent binnen de eigen organisatie. VNO-NCW bevordert de m/v-diversiteit in het bedrijfsleven daarnaast via het programma Topvrouwen.

 

VNO-NCW: milieu- en klimaat

Ook onze eigen activiteiten hebben een impact op milieu en klimaat. Daarom zijn we zelf erop gericht om de impact van onze activiteiten en gebouw steeds verder te verbeteren. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn deelnemer van de Klimaatcoalitie (www.klimaatcoalitie.nl). Alle individuele bedrijven en organisaties kunnen kosteloos deelnemen aan de Klimaatcoalitie. Deelnemers moeten alleen hun eigen CO2-uitstoot vaststellen en formuleren hoe ze die zouden willen verminderen voor 2020 en 20250. Momenteel zijn er al ruim 300 bedrijven en organisaties aan de Klimaatcoalitie verbonden. Ook is VNO-NCW deelnemer aan de “Fiets naar je werk week” voor het nationaal Kinderfonds.

 

VNO-NCW is samen met natuurorganisatie IUCN.NL initiatiefnemer en partner van het platform biodiversiteit. Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en een gezonde leefomgeving. Uit dit partnerschap zijn al zo’n 20 natural captains naar voren gekomen die allemaal koploper zijn in het duurzaam aanwenden van natuurlijk kapitaal.
VNO-NCW ondersteunt daarnaast de Dutch Sustainable Growth Coalition.