VNO-NCW en maatschappelijk verantwoord ondernemen

VNO-NCW vertegenwoordigt de belangen van vele ondernemingen en is een maatschappelijke organisatie. Deelnemen aan het overleg over beleid en regelgeving brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee hier integer en betrokken mee om te gaan. Betrokkenheid en verantwoord ondernemen vormen dan ook belangrijke uitgangspunten onder ons handelen.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarom een belangrijk thema in onze eigen verenigingsstrategie. Ook gelooft VNO-NCW sterk dat maatschappelijke steun van groot belang is voor effectieve en goede politieke besluitvorming, waarbij alle belangen tot uitdrukking komen in het uiteindelijke resultaat. Daarom hechten we aan overleg en dialoog en werken we met vele partners samen op terreinen als milieu, energie, innovatie, ruimte en de inclusieve arbeidsmarkt. Het gaat om een economisch, ecologisch én sociaal sterke samenleving.

 

Met de stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! dragen we zelf onze steen bij aan een steeds inclusiever Nederland. Zo werken we aan het verhogen van de vitaliteit op de werkvloer en bijvoorbeeld de inzet van steeds meer mesnen met een arbeidsbeperking.

 

Hieronder vind je informatie over alles wat we doen om de positieve maatschappelijke impact van ondernemers te vergroten:

  1. Onze visie en acties (o.a. binnen de Sociaal-Economische Raad)
  2. De stichting NL Onderneemt Maatschappelijk!
  3. Onze eigen organisatie

 

1. Visie op MVO en acties binnen de Sociaal-Economische Raad (SER)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voor ons voor het continu verbeteren van de balans tussen de drie P's: people, profit, planet. De P van profit staat daarbij in onze visie voor de P van prosperity: de ontwikkeling van onze welvaart en welzijn waarin ieder mens tot zijn recht komt. Daaraan voegen wij de vierde P toe, van partnerschappen. We geloven er sterk in dat we deze vooruitgang met elkaar moeten boeken. VNO-NCW legde deze integrale benadering in 2012 vast in de publicatie Onze gemeenschappelijke toekomst. Duurzaamheid is een businesscase en business driver geworden.

 

Onder regie van de Klankbordgroep Levensbeschouwing (KLO) van VNO-NCW is de publicatie Leiderschap in ethiek uitgegeven. Daarin worden dilemma's gedeeld en is een concreet stappenplan opgenomen hoe je als bedrijf praktisch aan de slag kunt met de thema's integriteit en ethiek. 

 

SER IMVO (www.ser.nl/nl/thema/imvo)
Sinds 2008 werken de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de SER samen aan het bevorderen van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het werk in de SER vormt een belangrijke aanjager voor (I)MVO in Nederland. De SER verankerde deze ontwikkeling in de vorm van een MVO-verklaring eind 2008. Alle partijen erkenden hierin dat internationaal opererende bedrijven zich goed rekenschap moet geven van de omgang met people en planet in alle vestigingen wereldwijd en in de ketens. Dit gedachtegoed vormt ook de leidraad van de OESO-richtlijnen en het 'Ruggie-beleidskader' van de Verenigde Naties, die in 2011 zijn vastgesteld. Ook heeft de SER een advies vastgesteld om te komen tot IMVO-convenanten.

 

Global Compact Netwerk Nederland
VNO-NCW faciliteert het Global Compact Netwerk Nederland (GCNL). Het is het nationale netwerk dat wereldwijd is aangesloten bij UN Global Compact, het grootste duurzaamheidsinitiatief vanuit het bedrijfsleven met meer dan 10.000 bedrijven. Die bedrijven en stakeholders ondersteunen actief de 10 Principes van de Verenigde Naties (VN) op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en anti-corruptie en communiceren er jaarlijks over. Het vormt de basis voor het duurzaam en inclusief ondernemen. Daarbij worden deelnemende bedrijven en organisaties ook gevraagd actief bij te dragen aan de realisatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDGs). Het netwerk publiceerde over deze doelen, samen met VNO-NCW en MKB-Nederland, zowel in 2017 alsook in 2018 de publicatie Global Challenges, Dutch Solutions met tal van voorbeelden vanuit bedrijven en branches inclusief een praktisch stappenplan hoe die doelen in de bedrijfspraktijk van alledag te implementeren.

 

VNO-NCW is met het Ministerie van Buitenlandse Zaken founding father van het programma PUM Netherlands senior experts (PUM). Via PUM worden meer dan 3.000 senior experts uit het bedrijfsleven in contact gebracht met lokale ondernemers over de hele wereld om ze van kennis en advies te voorzien in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

 

2. Stichting Nederland Onderneemt maatschappelijk!

De stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is een stichting van VNO-NCW en MKB-Nederland. De stichting bundelt vooral op praktische wijze een aantal maatschappelijke programma's die vanuit de twee verenigingen voor, door en met ondernemers worden georganiseerd en die een verschil maken voor mensen. Hierbij moet je denken aan programma's als 'Nederland Onderneemt Inclusief!', waarin projecten als 'Op naar de 100.000 banen', 'Op naar de 25.000 banen' (gericht op het invullen van de Banenafspraak bij overheidswerkgevers) en 'Perspectief op Werk' vorm krijgen. Daarnaast loopt een programma met de titel 'Nederland Onderneemt Vitaal!', waarin projecten rond vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en bedrijfssport vorm krijgen. Het bestuur van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! wordt o.a. gevormd door de voorzitters van de beide verenigingen. De stichting zal meer activiteiten gaan ontplooien de komende jaren. Zodra daar meer over te melden valt, zullen wij dat hier vermelden.

 

3. De eigen organisatie

De uitgangspunten van VNO-NCW waar het gaat om haar deelname aan het maatschappelijk overleg vertalen zich natuurlijk ook naar het eigen personeelsbeleid. VNO-NCW streeft ernaar om in de organisatie de juiste voorwaarden te scheppen op grond waarvan medewerkers hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen en inzetten ten behoeve van de verenigingsactiviteiten. Respect voor het individu en een open cultuur die een inclusief en divers samengesteld team bevordert staan daarbij centraal.

 

Inclusief

Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Niet uitgaan van de beperkingen, maar van de mogelijkheden die iemand heeft om bij te dragen aan de samenleving via werk. VNO-NCW spant zich in om in de eigen organisatie hiervoor de juiste cultuur en werkomstandigheden mogelijk te maken.

 

Daarnaast heeft het bedrijfsleven met de ondertekening van het Sociaal Akkoord afgesproken in 2026 om 100.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hiervoor Aart van der Gaag aangesteld als boegbeeld van het project www.opnaarde100000.nl. Daarnaast ondersteunt VNO-NCW ook het initiatief De Normaalste Zaak, het netwerk voor mkb-ondernemers en grote werkgevers die het 'de normaalste zaak' vinden dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Zowel Opnaarde100000banen als de Normaalste Zaak zijn gevestigd in de Malietoren.

 

Diversiteit

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in november 2015 het Charter Diversiteit ondertekend.
De doelstelling van beide organisaties is een grote diversiteit binnen de personele samenstelling te behouden en te blijven bewerkstelligen, ook door blijvend bewustzijn in het aannamebeleid.

 

Charter Talent naar de Top

VNO-NCW heeft in mei 2008 het Charter Talent naar de Top getekend en zich zo gecommitteerd om te zorgen voor de instroom en met name de doorstroom van vrouwelijk talent binnen de eigen organisatie. VNO-NCW bevordert de m/v-diversiteit in het bedrijfsleven daarnaast via het programma Topvrouwen.

 

Milieu en klimaat

Ook onze eigen activiteiten hebben een impact op milieu en klimaat. Daarom zijn we zelf erop gericht om de impact van onze activiteiten en gebouw steeds verder te verbeteren. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn deelnemer van de Klimaatcoalitie. Alle individuele bedrijven en organisaties kunnen kosteloos deelnemen aan de Klimaatcoalitie. Deelnemers moeten alleen hun eigen CO2-uitstoot vaststellen en formuleren hoe ze die zouden willen verminderen voor 2020 en 20250. Momenteel zijn er al ruim 300 bedrijven en organisaties aan de Klimaatcoalitie verbonden. Ook is VNO-NCW deelnemer aan de "Fiets naar je werk-week" voor het nationaal Kinderfonds.

 

VNO-NCW is samen met natuurorganisatie IUCN.NL initiatiefnemer en partner van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) dat zich inzet voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en een gezonde leefomgeving. Uit dit partnerschap zijn al zo'n 20 natural captains naar voren gekomen die allemaal koploper zijn in het duurzaam aanwenden van natuurlijk kapitaal.

 

VNO-NCW ondersteunt daarnaast de Dutch Sustainable Growth Coalition.