Het nieuws

Toestaan alcohol en drugstest in chemie is goed begin
Vandaag

Goed dat staatssecretaris Van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. Werkgeversorganisaties willen die in meer sectoren.

'Praktische China-strategie geeft EU handvatten voor goed beleid'
16-01-2020

Bedrijfslevenkoepel Business Europe heeft volgens VNO-NCW een goede en uiterst praktische China-strategie neergelegd die de EU kan helpen.

16-03-2016

De Europese Commissie moet meer doen om de positie van de Europese industrie te verstevigen, zegt ondernemingsorganisatie BusinessEurope samen met de Europese vakbonden. De inzet tot dusver is onvoldoende om industriële investeringen terug te brengen op het niveau van voor de crisis. Dat vraagt om actieplan met aandacht voor een goed werkende arbeidsmarkt, geschoold personeel, toegang tot de wereldmarkt en een energie- en klimaatbeleid dat de concurrentiekracht niet in de weg staat, aldus BusinessEurope.

15-03-2016

Het Europese emissierechtensysteem (ETS) voor CO2-reductie moet versterkt worden. VNO-NCW is voorstander van het Europese ETS-systeem, omdat dit de meest efficiënte manier is om de CO2-uitstoot te reduceren. Maar voor de juiste werking van het systeem, het voorkomen van een ongelijk speelveld met bedrijven die buiten de EU opereren en het beschermen van het investeringsklimaat, is verbetering van het ETS-systeem op een aantal onderdelen cruciaal. Iets wat de Europese Commissie op een aantal cruciale elementen echter zelf tegenhoudt.

11-03-2016

'Een samenwerking tussen brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en Rijksoverheid dat ook wereldwijd uniek is.' VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen het eerste convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector, dat onder leiding van de SER tot stand is gekomen.

10-03-2016

Werknemers moeten worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de arbeidsplaats. Waar er nu nog verschillen zijn in de hoogte van grenswaarden in de verschillende EU-lidstaten moet er in de EU een gelijk speelveld komen van haalbare grenswaarden van kankerverwekkende stoffen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben die wens al in 2014 samen met de vakbeweging en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neergelegd bij de Europese Commissie.

10-03-2016

Scholen die vanaf 1 augustus overgaan op het nieuwe vmbo hebben vaak niet genoeg geld voor nieuwe inventaris. Dit gaat ten koste voor de aandacht voor techniek, waarschuwt Jan van Nierop, directeur van het DaCapo College, in Forum. 'Zeker in de techniek is de inventaris ontzettend kostbaar. Een extra draaibank aanschaffen bijvoorbeeld. Het is het duurste profiel.'

10-03-2016

Annemarie Jorritsma, de nieuwe kwartiermaker voor het project Vrouwen naar de Top, gaat 'sommige mannen op hun kop slaan' om ervoor te zorgen dat zij in hun raden van bestuur en van commissarissen ruimte maken voor vrouwen. 'Het kan niet zo zijn dat je anno 2016 een top met alleen maar mannen hebt', zegt zij deze week in een interview met Forum. 'Als ik zie hoe langzaam het nu gaat met de topvrouwen, begin ik wel naar een quotum te neigen.'

09-03-2016

'Nederland moet koploper willen worden als het gaat om het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Dit draagt namelijk bij aan een sterk en innovatief bedrijfsleven', aldus minister Bussemaker, VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en onder meer Annemarie Jorritsma van Vrouwen naar de Top.

09-03-2016

Aanbestedende diensten moeten er veel meer aan doen om de tenderkosten voor inschrijvende bedrijven te beheersen. De kosten om mee te dingen naar een overheidsopdracht zijn de afgelopen jaren schrikbarend gestegen, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer

04-03-2016

Wanneer wordt iets als grondstof gezien en wanneer is het afval? Met de ondertekening van een internationale grondstoffendeal vandaag tussen Nederland, Frankrijk, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk komt er voor deze landen duidelijkheid. 'Deze deal bevordert de circulaire economie', aldus VNO-NCW dat deze eerste grensoverschrijdende Green Deal heeft ondertekend.

03-03-2016

Met ingang van 2017 staan duizenden bedrijven en miljoenen banen op het spel als Europa nu geen maatregelen neemt. Dat stelt de Europese industriekoepel Aegis in Opinieblad Forum.

03-03-2016

Ceo's van Nederlandse bedrijven moeten veel duidelijker uitspreken waarom Europa belangrijk voor hen is. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in opinieblad Forum.

27-02-2016

'In aanvulling op de reactie op het NRC-artikel en met de instemming van de medeoprichters hecht ik er aan ook de laatste opgeworpen punten van een reactie te voorzien, vooral het punt of er voldoende transparantie is betracht rond het karakter van de Vakcollege Groep en de aandelentransactie. Het is verheugend dat de kwaliteit van de innovatie van de vakcolleges in het artikel niet ter discussie stond en de waarde voor het beroepsonderwijs is onlangs door de minister van OCW in de Tweede Kamer bevestigd.

25-02-2016

Ondernemers zijn niet geholpen met strengere eisen voor belastingvoordelen voor research and development (WSBO) zoals het Centraal Planbureau (CPB) voorstelt. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het vandaag verschenen CPB-boek Kansrijk Innovatiebeleid.

24-02-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat staatssecretaris Jetta Klijnsma de Participatiewet gaat vereenvoudigen. De wijzigingen die in een nieuw wetsvoorstel komen te staan, kunnen volgens de staatssecretaris nu al uitgevoerd worden.

23-02-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de afhandeling van de bijstook van biomassa in kolencentrales door minister Kamp van Economische Zaken. Het blijft mogelijk voor energiebedrijven om hiervoor een beroep te doen op de subsidieregeling SDE+. De PvdA en GroenLinks hadden de minister in een motie gevraagd te stoppen met deze optie met het oog op de toekomst van de kolencentrales in Nederland.

19-02-2016

Europa moet zijn drie grote bedreigende crises – vluchtelingen, Brexit en het associatieverdrag met de Oekraïne – het hoofd bieden om als een grote economische en politieke macht een serieuze rol te kunnen spelen tussen de andere machtsblokken als de VS, China en Rusland.