‘Strenge gemeente moet economische effectrapportage maken’

22-12-2016

Gemeenten die in het kader van de Omgevingswet strengere lokale omgevingswaarden willen stellen dan landelijk de norm is, worden verplicht een economische effectrapportage uit te voeren. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat deze motie van Hayke Veldman (VVD) donderdag is aangenomen in de Tweede Kamer. Strengere lokale omgevingswaarden kunnen immers ook economische effecten hebben. Veldman: ‘Als je strenger bent in je milieueisen, moet je ook de economische activiteiten inzichtelijk maken.’ Minister Schultz is het daarmee eens.

 

Beschermen en benutten
VNO-NCW en MKB-Nederland juichen een voor gemeenten verplichte economische effectrapportage (EER) toe.  ‘Het is bedoeld om een goede balans te bereiken tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Een EER moet de gevolgen van strengere lokale omgevingswaarden, zoals effecten op het vestigingsklimaat, werkgelegenheid en bereikbaarheid, inzichtelijk maken voor de gemeenteraad of provinciale staten.’ De minister zegde toe om te kijken naar een vorm waarin dat zo effectief mogelijk kan plaatsvinden. Initiatiefnemers zitten immers niet te wachten op een EER met de omvang van een kostbaar en tijdrovend milieueffectrapport, dat al sinds jaar en dag de milieugevolgen in beeld brengt.

 

Complexe bedrijven
Minister Schultz heeft toegezegd om nog eens goed te bekijken of de balans tussen de algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de regels in de vergunning specifiek voor complexe bedrijven goed is. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de minister het Bal nog eens kritisch tegen het licht houdt, maar zij zou complexe bedrijven werkelijk een dienst bewijzen door hen niet te houden aan regels in het Bal die voor kleinere bedrijven zijn geschreven. Complexe bedrijven hebben al een omvangrijke vergunning waarin alle relevante voorschriften kunnen worden opgenomen.

 

Invoering
Een motie van de SP om financiële zekerheid voor 400 complexe bedrijven verplicht te stellen, werd aangehouden tot de behandeling van het invoeringsbesluit. ‘Goed, want het bedrijfsleven zal zich blijven verzetten tegen het onzalige idee om bedrijven te dwingen veel geld uit de economie te halen voor incidenten die zich bijna nooit voordoen’, aldus de ondernemingsorganisaties.  De regering zal de uitvoeringsregels aanpassen naar aanleiding van de opmerkingen van de Tweede Kamer en de reacties van onder meer het bedrijfsleven. Daarna kan de Raad van State een advies geven. De planning is nog steeds dat de Omgevingswet in 2019 in werking treedt.