‘Plannen regeerakkoord kunnen Nederland in versnelling brengen'

10-10-2017

Het nieuwe regeerakkoord legt volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een goede basis. Wel vraagt het op diverse punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. 'De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land sterker en vormen de kern van ons NL Next Level programma. Doordat het kabinet steunt op een smalle parlementaire meerderheid is het ook goed dat het ervoor kiest om via enkele maatschappelijke akkoorden de kracht van het ondernemerschap te benutten', stellen de ondernemingsorganisaties. 'Alleen samen kunnen we de grote transities van deze tijd, zoals klimaat, met succes aanpakken. Wel is op diverse onderdelen aanpassing van de maatregelen gewenst.'  

 

Ruimte voor extra investeringen 

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland verwelkomen de extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het topsectorenbeleid in het regeerakkoord. Dat vormde ook de kern van het NL Next Level-programma van de gezamenlijke ondernemingsorganisaties. 'Met deze investeringsaanpak en de nieuwe investeringsbank (Invest-NL) legt het kabinet een belangrijke basis voor een nationaal Klimaat- en energieakkoord en publiek-private samenwerking op het gebied van mobiliteit en zorg.' De ondernemingsorganisaties menen dat een dergelijke aanpak ook voor digitalisering nodig is.

 

BTW-verhoging is een slechte zaak

Het kabinet kiest terecht voor substantiële tariefsverlaging voor burgers en ondernemers door verlaging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (Vpb). Voor burgers staat daar wel de verhoging van het lage BTW-tarief tegenover. Daar blijven de ondernemingsorganisaties kritisch over, omdat dit de omzet en werkgelegenheid in verschillende sectoren raakt.

 

Werken en ondernemen wordt lonender

De tariefsverlaging voor alle IB- en Vpb-ondernemers is een positief signaal. Dit maakt ondernemen en investeren meer lonend en zorgt daarmee voor toekomstige werkgelegenheid. De ondernemingsorganisaties zien de verlaging van de Vpb en het schrappen van de dividendbelasting als een belangrijke bijdrage aan een internationaal concurrerend belastingstelsel. Dit is belangrijk voor onze internationale positie in het licht van Brexit en de fiscale plannen van president Trump.

 

Kritisch op CO2-heffing 

Kritisch zijn de ondernemingsorganisaties op de aankondiging van een nieuwe minimum CO2-prijs in het regeerakkoord. 'De voorgestelde CO2-heffing mag niet leiden tot een verhoging van de elektriciteitsprijzen aangezien groene stroom de duurzame energiebron van de toekomst is', aldus de organisaties.

 

Arbeidsmarktmaatregelen in regeerakkoord

Positief is dat het kabinet inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het rigide ontslagrecht een grote belemmering is voor werkgevers om mensen aan te nemen. Goed is ook dat het kabinet de waarde van zzp’ers voor onze samenleving erkent. De combinatie van maatregelen op het gebied van ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid moet meer ruimte geven aan werkgevers en ondernemers om mensen werk te bieden. Daarbij moet goed worden bekeken hoe zaken uitpakken voor met name kleinere bedrijven. Zo moet ontslag makkelijker worden. De plannen voor loondoorbetaling moeten echt de belemmeringen in de praktijk wegnemen, zoals de zware re-integratie-verplichtingen, en tot lagere lasten voor mkb-ondernemers leiden. Daarnaast moet de gewenste duidelijkheid voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers er daadwerkelijk komen. De ondernemingsorganisaties nemen graag de uitnodiging aan om met de vakbeweging en het kabinet samen te werken om de arbeidsmarktplannen verder te verbeteren en om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken.

 

Stappen voor vestigingsklimaat

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: 'Nederland is de 17e economie wereldwijd en leidend op tal van gebieden. Om dit vast te houden is een voortdurende verbetering van het vestigingsklimaat nodig, zoals nu via het 'Brexitpakket' waar wij voor hebben gepleit. Ook is een actief en zelfbewust buitenlandbeleid op zijn plaats. Het kabinet zet hier nu belangrijke stappen. Nu is het zaak de plannen verder uit te werken, zodat we vaart kunnen blijven maken voor de toekomst van ons land.'

 

Lees ook de uitgebreide eerste reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland op het regeerakkoord