Nieuw innovatiebeleid: 'Goede richting, maar nog veel onduidelijk'

26-04-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de nieuwe richting in het innovatiebeleid van onder meer staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken dat het kabinet vandaag in de ministerraad heeft vastgesteld. 'Maar er is nog veel versnipperd en veel onduidelijk', stellen de ondernemingsorganisaties ook vast. 

 

Verdienkansen

Kern van de vernieuwing is een 'missiegedreven' innovatiebeleid, waarin wordt ingezet op de economische verdienkansen van maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie/duurzaamheid, landbouw/water/voedsel, zorg en veiligheid. Het afgelopen jaar is onder leiding van de vakdepartementen een aantal missies geformuleerd, doorgaans in goede samenspraak met het betrokken bedrijfsleven en sleuteltechnologieën zoals quantum, hightech, nano, fotonica, kunstmatige intelligentie (AI) en biotechnologie. Deze missies zijn vastgesteld en nu zijn de topsectoren aan zet om te komen tot een concrete uitwerking.

Maar er nog wel veel onduidelijk over de daadwerkelijke uitvoering van het beleid en de inzet van de financiële middelen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemingsorganisaties vinden vinden dat zoveel mogelijk moet worden voortgebouwd moet op de bestaande samenwerking in de gouden driehoek (onder meer in de TKI’s), aangevuld met per missie relevante stakeholders, lichte structuren en geen nieuwe zware mechanismen. Nieuwe structuurdiscussies leiden, volgens hen, alleen maar tot veel vertraging.  

 

Geld uit bedrijfsleven leidend

Ook moet het geld uit bedrijfsleven, de private euro, leidend blijven op de inzet van de publieke middelen voor onderzoek, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. 'Het gaat immers om de economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen.' De publiek private samenwerkingstoeslag moet als stevig fundament in het beleid overeind blijven. Door bovendien in te zetten op extra middelen voor publiek-private samenwerking (bijvoorbeeld bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) kan meer worden gericht worden op de missies én op sleuteltechnologieën als AI en quantum.

Verder is het zaak dat het mkb een stevigere positie krijgt in het vernieuwde beleid. Dit kan door de mkb-specifieke instrumenten uit te bouwen (MIT, industrial doctorates), de PPS-toeslagregeling mkb-vriendelijker te maken (door meer 'in kind'-mogelijkheden) en de positie van het midden- en kleinbedrijf in de governance te versterken.

 

Onbegrijpelijke versnippering

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het zaak dat het missiegedreven beleid een stap vooruit wordt in het innovatiebeleid, waarin het ministerie van Economische Zaken en de andere betrokken departementen komen tot een gezamenlijke inzet van middelen en dat privaat en publiek zo gezamenlijk investeren in de vraagstukken van de toekomst. Echter, dat is nog allerminst zeker. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er geen samenhang wordt gezocht tussen de Nationale Wetenschapsagenda en dit beleid. 'We gaan nu naar een situatie van 25 routes en 25 missies. Een onbegrijpelijke versnippering, terwijl het Regeerakkoord duidelijk pleit voor de inzet op een aantal prioriteiten', aldus de ondernemingsorganisaties.