Waarom een Brexit moet worden voorkomen

15-09-2015

Het Verenigd Koninkrijk zal uiterlijk medio 2017 een ‘in – out’ referendum houden over de vraag of het VK lid wil blijven van de Europese Unie. De definitieve datum voor het referendum ligt naar verwachting tussen mei en december 2016. Een negatieve uitslag in het referendum zal leiden tot een uittreden van het VK uit de EU (‘Brexit’). Iets wat moet worden voorkomen.

Het Britse EU beleid heeft altijd een duidelijk profiel gehad, met een liberale marktgerichte benadering van de economie met slechts een beperkte rol van de overheid; bestrijding van bureaucratie en overbodige regelgeving; een open internationaal handels- en investeringsklimaat met zo min mogelijk protectionisme, en uitbreiding van de EU met zoveel mogelijk lidstaten op het Europese continent. Dit heeft het EU beleid in hoge mate bepaald.

Het Britse EU-lidmaatschap is voor Nederland economisch en beleidsmatig van speciaal belang. Economisch omdat de verwevenheid tussen het VK en Nederland bijzonder groot is. Het VK is voor Nederland de tweede exportbestemming. 10% van de Nederlandse export gaat naar het VK, tegen 14% naar Duitsland. De Nederlandse investeringen in het VK bedroegen in 2013 177 miljard euro en droegen 9 miljard euro (1,5%) bij aan het Nederlandse BNP.
Beleidsmatig omdat het hierboven geschetste Britse EU-beleid overeenkomt met veel prioriteiten die ook Nederland heeft in de EU. Het VK is een zwaarwegende bondgenoot van ons land in de EU beleidsdiscussies.

De Britse regering is tot nu toe vaag gebleven over wat zij uit de onderhandelingen met de EU wil halen. Een aantal Britse wensen sluit aan bij wat andere EU landen willen: meer concurrentie, minder bureaucratie, meer interne markt en meer handelsakkoorden. Andere wensen liggen moeilijker. De uitslag van het geplande referendum is vooralsnog heel onzeker. Een negatieve uitslag met als gevolg een Brexit is een reële mogelijkheid. Het is dus van het grootste belang dat in het VK, en voor zover relevant ook daarbuiten, zoveel mogelijk pro-krachten worden gemobiliseerd.

Het is zaak dat Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven alles eraan doen wat in hun bereik ligt om te bevorderen dat het VK lid blijft van de EU. Tegelijkertijd moet voor de Britten duidelijk zijn dat de ruimte om hun wensen te realiseren grenzen kent. Het is zaak om te zoeken naar de synergiepunten tussen de wensenlijst van de Britse regering en de EU agenda van VNO-NCW en te bezien hoe gezamenlijk verbetering in de EU gerealiseerd kan worden.
Ook individuele bedrijven zelf kunnen bezien welke bijdrage zij aan de discussie kunnen leveren, bijvoorbeeld door informatie te geven aan hun werknemers of andere bedrijven in hun waardeketen.

Nieuwsbrief Blik op Europese verkiezingen

Meld u aan voor het tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europese verkiezingen' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.