Steeds meer ideeën voor volgend EU budget bekend

20-02-2018

De lidstaten van de Europese Unie maken zich klaar voor het eerste debat tussen regeringsleiders over het EU budget, bekend als het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Knelpunten in dat debat blijven traditionele beleidsterreinen als het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de omvang van het MFK, de nadruk op modernisering van bestaande instrumenten en de rol van innovatie. Daarnaast is de mogelijkheid voor de EU om nieuwe inkomsten te genereren een bron van discussie. De Duitse Eurocommissaris voor budget, Günther Oettinger, heeft eerder de mogelijkheden tot het belasten van plastic en het hervormen van het Emissions Trading System (ETS) geopperd.

 

Posities

Het Europees Parlement werkt momenteel ook aan een eigen positie ten opzichte van het volgende MFK. In een ontwerprapport worden onder andere een uniform heffingstarief (1 à 2 %) op de ontvangsten uit een hervormd btw stelsel en een Financial Transaction Tax op Europees niveau voorgesteld. Bovendien pleit het Parlement in een ander ontwerprapport voor een verhoging van het algehele budget, naar 1.3% van het Europese BNI. Beide rapporten zullen eerst nog besproken worden in de budget commissie voordat er waarschijnlijk in maart over gestemd zal worden tijdens de plenaire zitting in Straatsburg.

De Nederlandse regering heeft haar positie uiteengezet in een kamerbrief uit mei 2017. Daaruit blijkt dat Nederland zich zal inspannen voor modernisering van het MFK dat financieel houdbaar en toekomstgericht is. Dat betekent ook modernisering van het cohesiebeleid en het landbouwbeleid. Fondsen uit het cohesiebeleid zouden bovendien gekoppeld moeten worden aan het naleven van de financiële regels uit het Stabiliteits- en Groeipact. Verder wordt er gesteld dat Nederland traditioneel terughoudend is ten aanzien van nieuwe eigen middelen ter financiering van het MFK. De officiële positie ten opzichte van eigen middelen is echter nog niet uitgewerkt.

 

Volgende stappen

Op 23 februari vindt een informele EU top plaats in Brussel, waar ook het MFK ter tafel zal worden gebracht. Uiteindelijk zal de Commissie naar verwachting in mei concrete voorstellen uitbrengen over het MFK. Bij de discussie over het MFK moet voor VNO-NCW en MKB-Nederland voorop staan dat eerst een analyse plaatsvindt welke actie van de EU voldoende meerwaarde oplevert en welke bestaande actie te weinig efficiency heeft en dus zou kunnen vervallen. De bestaande uitgavenposten van de EU moeten kritisch geëvalueerd worden. Voor het bedrijfsleven en voor de strategische positie van de EU in de wereld zijn de uitgaven aan R&D&I van bijzonder belang.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.