Regeerakkoord van Rutte III biedt heldere constructieve Europese lijn

18-10-2017

Het Regeerakkoord voor Rutte III kiest in de inleiding voor een volmondige erkenning van het belang van internationaal beleid en de Europese Unie. ‘Actief internationaal beleid is een nationaal belang’. ‘We willen …. een voortrekker zijn in een slagvaardig Europese Unie die de grote thema’s van deze tijd aanpakt om burgers te beschermen’. ‘We trekken ons niet terug op een zelfverzonnen eiland dat schijnzekerheid biedt’.

 

Ook de Europaparagraaf bevat een krachtig pleidooi voor de EU: ‘Een waardengemeenschap waar Nederland zich thuis voelt’. ‘Bij de herbezinning op de EU staat centraal dat Nederland onlosmakelijk verbonden is met de EU’. ‘Er zijn belangrijke thema’s waar een actievere rol van de EU gewenst is omdat Nederland alleen doelstellingen niet kan bereiken.

 

Concrete punten van Europees beleid zijn:

- Het meest uitgebreid gaat het akkoord in op het beleid ten aanzien van EMU/euro. De EMU moet worden verbeterd, anders bedreigt zij de EU als geheel. Alle lidstaten moeten hun verantwoordelijkheden nakomen. De geloofwaardigheid van de no bail out clausule moet worden hersteld. Er moet een formeel mechanisme komen voor de herstructurering van onhoudbare schulden. Bij onhoudbare staatsschuld moeten eerst obligatiehouders en beleggers de rekening betalen. Financiële risico’s van Nederland moeten adequaat worden beheerst en gereduceerd. Gemeenschappelijke schuldfinanciering van EU lidstaten is ongewenst, geen eurobonds dus. Begrotingsregels moeten onafhankelijk gehandhaafd worden. Er moet geen EU fiscal capacity komen. Structuur- en cohesiefondsen moeten gekoppeld worden aan naleving van landenspecifieke afspraken. Een EU depositogarantiestelsel mag er pas komen als de baken in elke lidstaat gezond zijn.

- De Europese begroting moet meer gericht worden op innovatie, onderzoek, klimaat en duurzaamheid.

- Regels moeten beter gehandhaafd worden.

- Toetsing van nieuwe lidstaten wordt gekoppeld aan de Kopenhagencriteria. De onderhandelingen met Turkije worden niet beëindigd, maar er is geen vooruitzicht op het bereiken van overeenstemming.

- Er zal een datum worden bepaald waarop Nederland zal deelnemen aan het Europese openbaar ministerie.

- Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid zal worden hervormd, minder gericht op inkomensondersteuning en meer op innovatie. Het zal meer doelvoorschriften krijgen.

- Er moet een volwaardig Europees asielbeleid komen. Nederlandse wet- en regelgeving moet gelijk zijn aan de Europese.

- De EU buitengrenzen moeten stevig worden bewaakt. De samenwerking met landen waaruit migranten vertrekken moet worden geïntensiveerd.

- Er zullen afspraken worden gemaakt over aanscherping van de detacheringsrichtlijn. Gelijk werk op dezelfde plaats moet gelijk beloond worden.

 

Over Brexit is het akkoord heel summier: het zegt alleen dat het van belang is dat de EU-27 gezamenlijk blijven optrekken en dat Nederland zal opkomen voor de visserijbelangen. Het akkoord gaat niet in op een hele serie lopende EU dossiers, zoals digitalisering, transport, interne markt.

 

Samenvattend biedt het akkoord een duidelijke constructieve opstelling t.a.v. de EU, een aantal heldere prioriteiten die in de meeste gevallen sporen met wat wij ook bepleiten, waaronder een uitgebreid stuk over EMU-euro met een goede behoedzame lijn.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.