Randstad: ‘Europa heeft sociale innovatie nodig’

13-03-2019

'De toegang tot werk en sociale zekerheid dient opnieuw gedefinieerd en georganiseerd te worden,' en 'dat is waar Europa in beeld komt,' zegt Sonja van Lieshout, Global Public Affairs Manager voor Randstad.

 

Sonja van Lieshout - RandstadIs Europees sociaal beleid van belang voor werkgevers en werknemers?

 

Sinds 2014 is de werkgelegenheid gegroeid naar 73.2% in 2018. Dat we goed uit de crisis komen is zeker ook te danken aan de

arbeidsmarkthervormingen in onder andere Zuid-Europa. Echter, Een aantal van deze hervormingen worden helaas nu onder invloed van veelal, maar zeker niet alleen, populistische regeringen tenietgedaan. Stagnatie in banengroei is het gevolg. Als uitzendbranche voelen wij dat als eerste sector in onder andere Duitsland, Italië en Nederland! Een belangrijk signaal en tegelijkertijd een totaal verkeerde reactie is het herinvoeren van belemmeringen en restricties ten aanzien van flexibele arbeid. Hetgeen overigens helemaal niet mag conform de Europese Uitzendrichtlijn die in 2011 in alle lidstaten is ingevoerd. Helaas gebeurt dat toch en met negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt en economie.

´Lifetime employment bij dezelfde werkgever bestaat niet meer´

Verder zien we dat de arbeidsmarkt krapper wordt, onder andere door de demografische veranderingen maar ook door tekorten aan vaardigheden en de technologische evolutie. Daar komt bij dat de huidige sociale beschermingsstelsels opmerkelijk weinig veranderd zijn sinds de jaren '70, terwijl de wereld van werk sindsdien juist enorm gewijzigd is. Lifetime employment bij dezelfde werkgever bestaat niet meer. De toegang tot werk en sociale zekerheid dient opnieuw gedefinieerd en georganiseerd te worden – dat is wat wij Sociale Innovatie noemen – conform de nieuwe realiteit. Onderwijs, skilling, re-skilling en up-skilling, moet daar een integraal onderdeel van uit maken. Dat is waar Europa in beeld komt; het opstellen van een holistische agenda op het vlak van werk, onderwijs en sociale zekerheid gedurende de loopbaan.

 

Wat moet er verbeterd worden op sociaal gebied in de EU?

 

Met de Europese verkiezingen van 2019 en de aantreding van een nieuwe Europese Commissie, heeft de EU de gelegenheid om dergelijke veranderingen in de komende vijf jaar te laten plaatsvinden. Tegen 2024 zou Europa een kader voor arbeidsmarkten moeten creëren dat Sociale Innovatie mogelijk maakt voor:

 

• Bedrijven om hun personeel diverse wettelijke arbeidsrelatie te mogen aanbieden om zo de juiste talenten met de juiste vaardigheden kunnen vinden en inhuren.

• EU-burgers om tussen verschillende banen en vormen van werk op juiste wijze te kunnen navigeren, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun pensioenrechten of recht op werkloosheidsuitkeringen. Waarbij individuen ten alle tijden kunnen beschikken over hun rechten ten aanzien van werk, sociale zekerheid en onderwijs.

 

Hoe kan EU-beleid bijdragen aan de toekomst van werk?

 

Sociale innovatie staat hoog op de agenda van de uitzendsector. Randstad is hier reeds jaren geleden mee gestart. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarktwaardescan in Nederland, waarbij bedrijven hun werknemers in staat stellen om te toetsten hoe zij ervoor staan qua aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Dit document kan benut worden bij het verkrijgen van een hypotheek. Dit concept wordt overigens momenteel samen met de European Banking Federation voor Europa uitgewerkt.

 

´Met sociale innovatie kan de toekomst van werk worden zeker gesteld voor bedrijven en werknemers in de EU om competitief en aantrekkelijk te blijven´

 

Het visiedocument van de World Employment Confederation Europe waar wij als Randstad lid van zijn, bevat concrete beleidsaanbevelingen op vijf terreinen van sociale innovatie om open, inclusieve en duurzame arbeidsmarkten in Europa mogelijk te maken:

 

- Diverse arbeidsrelaties aanmoedigen om meer mensen op de arbeidsmarkt te brengen

- Burgers van de EU in staat stellen hun loopbaan in een veranderende wereld van werk uit te bouwen

- Versterking van de interne markt om het groei- en banenpotentieel van zakelijke diensten te ontsluiten

- Heroverweeg sociale zekerheidsstelsels om de duurzaamheid van nationale sociale zekerheidsmodellen te waarborgen

- Versterken van de samenwerking tussen intermediars op de arbeidsmarkt om hun potentieel te maximaliseren

 

Dat is waar we willen dat Europa sociaal op acteert. Een versnelde voortgang op de terreinen van onderwijs, werk en sociale zekerheid door middel van sociale innovatie waarbij zeer duidelijk de verantwoordelijkheid voor het maken van sociaal beleid primair bij de lidstaten ligt conform het subsidiariteitsbeginsel. Europa dient een inspirerende en coördinerende rol hierin te nemen en te zorgen dat de richtlijnen die er zijn ook daadwerkelijk worden nageleefd. Deze dient op nationaal niveau geregeld en gewaarborgd te worden met inachtneming van de juiste sociale zekerheid. Daarbij is essentieel dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor de verschillende vormen van flexibele arbeid. Wanneer wetgeving een bepaalde vorm van flex reguleert, zullen tegelijkertijd de andere vormen van flex moeten worden gereguleerd. Wanneer dit niet gebeurt, is er geen evenwicht en worden de problemen op de arbeidsmarkt niet opgelost.

 

Met sociale innovatie kan de toekomst van werk worden zeker gesteld voor bedrijven en werknemers in de EU om competitief en aantrekkelijk te blijven.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.