Raad van Europese ministers besluit tot een general approach over de Arbeidsautoriteit

12-12-2018

De Raad van Europese ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 december besloten over een general approach over het voorstel van de Europese Commissie om een Europese Arbeidsautoriteit (European Labour Authority, ELA) op te richten. Deze Arbeidsautoriteit heeft als doel een samenwerkingsverband te zijn van de lidstaten om de handhavende activiteiten van de nationale (arbeids)inspecties te faciliteren. De ELA moet zich richten op het brede terrein van de Europese arbeidsmarkt, en richt zich specifiek op grensoverschrijdende aspecten zoals vrij verkeer en detachering van werknemers en mobiele dienstverlening. Een aantal bestaande instellingen en platformen zullen in de ELA opgaan.

 

Hoofdpunten inzet Raad

Uit de door de Raad aangenomen general approach zijn de volgende hoofdpunten op te tekenen. De naam van de autoriteit zou kunnen worden gewijzigd in die van een agentschap. Aan de taakstelling van de autoriteit wordt toegevoegd dat deelname aan gezamenlijke inspecties plaats zal vinden op vrijwillige basis en voorafgaande toestemming van de EU-lidstaten behoeft. De autoriteit zal de verschillende vormen van sociale dialoog in de EU-lidstaten respecteren, tevens zal de autoriteit de autonomie van sociale partners in de lidstaten onderkennen. De autoriteit zal gaan voorzien in een informatiefunctie voor individuele werkgevers en andere belanghebbenden. De rol van mediator van de autoriteit blijft gehandhaafd. De deelname van EU-lidstaten aan mediation is echter op vrijwillige basis. De werkzaamheden van de autoriteit moet zich ook uitstrekken over informeel werk en reorganisaties.

 

Inzet triloog onderhandelingen

Deze general approach is de inzet van de Raad van Europese ministers voor de triloog onderhandelingen met de Europese Commissie en het Europees Parlement. Belangrijk in deze inzet is de erkenning van de rol en positie van sociale partners. Verder sluit de general approach aan op de wens van werkgevers om de autoriteit te laten voorzien in een helpdesk functie. Wat betreft de mediation functie van de autoriteit is het belangrijk, dat medewerking daaraan op vrijwillige basis is, terwijl er tevens voor moet worden gewaakt, dat de autoriteit de bevoegdheid krijgt het oordeel te vellen over een verschil van inzicht tussen EU-lidstaten.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.